You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 

2860 lines
132 KB

{
"spider": "https://share.nite07.com/api/v3/file/source/23634/0928.jar?sign=U0rovqg_GxGZv2wrDojrx92r_oJWvpAta_tXudvPl6w%3D%3A0",
//"spider": "https://agit.ai/895322156/Q/raw/branch/master/jar/0928.jar;md5;ff0ea5727d7f5bafb443a2f87ebf7724",
// "spider":"http://神器每日推送.tk/jar;md5;b36bd696d9b4ec61e31e86d52c2f2a3a",
// "spider":"https://agit.ai/comeonbaby0122/Q/raw/branch/master/jar/LZ0925.jar;md5;a1df350ddb1735dbed67ee65227e6cd9",
// "spider": "http://刚刚.live/jar2/gg0925.jar",
// "spider": "https://agit.ai/zzzlllmmm1/b/src/commit/ffd39ca78a441cbff2b6c383377c2adef971637d/gg0925.jar",
"wallpaper":"http://壁纸.神器每日推送.tk",
//"wallpaper": "http://刚刚.live/图",
//"lives":[{"group":"redirect","channels":[{"name":"redirect","urls":["proxy://do=live&type=txt&ext=aHR0cDovLzUyYnNqLnZpcDo4MS9hcGkvdjMvZmlsZS9nZXQvMjk5MDIvMEVSY3pJMGJfekIudHh0P3NpZ249RHMyWW43SjY4eUVpN2FaS0pKcHUtN01hck1xZUlCLXlKbEotZGRacDJBVSUzRCUzQTA="]}]}],
//"lives": [{"group": "redirect","channels": [{"name": "live","urls":["proxy://do=live&type=txt&ext=aHR0cHM6Ly9naXRlYS5jb20vcGxheWdheW1lL2JveFJlcG9zaXRvcnkvcmF3L2JyYW5jaC9tYWluL1RWQm94L3p5L3R2L3piLnR4dA=="]}]}],
//"lives":[{"group":"redirect","channels":[{"name":"live","urls":["proxy://do=live&type=txt&ext=aHR0cDovL21hb3lpbmdzaGkuY2MvdHZib3gvemhpYm8vMS50eHQ="]}]}],
//"lives":[{"group":"redirect","channels":[{"name":"live","urls":["proxy://do=live&type=txt&ext=aHR0cHM6Ly9naXRlYS5jb20vTWlrZTkwNi96eWsvcmF3L2JyYW5jaC9tYWluL2xpdmVzL3oxLnR4dA=="]}]}],
//"lives":[{"group":"redirect","channels":[{"name":"redirect","urls":["proxy://do=live&type=txt&ext=aHR0cHM6Ly9naXRjb2RlLm5ldC9xMjg0ODU1NjQ2L3l5ZHN5cy8tL3Jhdy9tYXN0ZXIvbGl2ZS50eHQ="]}] }],(ziyong
// "lives":[{"group":"redirect","channels":[{"name":"redirect","urls":["proxy://do=live&type=txt&ext=aHR0cHM6Ly9naXRjb2RlLm5ldC96enpsbGxtbW0xL3p5eC8tL3Jhdy9tYXN0ZXIvbGl2ZXMvbGl2ZS50eHQ="]}] }],
//"lives":[{"group":"redirect","channels":[{"name":"redirect","urls":["proxy://do=live&type=txt&ext=aHR0cHM6Ly9hZ2l0LmFpL3p6emxsbG1tbTEvYi9yYXcvYnJhbmNoL21hc3Rlci9saXZlLnR4dA=="]}] }],
"lives":[{"group":"redirect","channels":[{"name":"redirect","urls":["proxy://do=live&type=txt&ext=aHR0cHM6Ly9zaGFyZS5uaXRlMDcuY29tL2FwaS92My9maWxlL3NvdXJjZS8yMzU0Mi9saXZlLnR4dD9zaWduPXZEUmpEc1NGM1RRUnkxdEg1dEx0V19GX1pPT05mWmVpdFNUTTdOZ1Vld2slM0QlM0Ew"]}] }],
"sites": [
{"key":"csp_SP360","name":"360影视〔官解〕","type":3,"api":"csp_SP360","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":1},
{"key":"csp_BBB1","name":"哔哩套餐(B站)","type":3,"api":"csp_Bili","searchable":1,"quickSearch":0,"filterable":1,"ext":"http://maoyingshi.cc/tvbox/云星日记/sh/MaooXB/哔哩.json"},
{"key":"T4_douban","name":"豆瓣推荐〔搜索〕","type":4,"api":"http://top.fuqizhishi.com/vod","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":0},
//{"key":"csp_Kunyu77","name":"酷云七七(SP)","type":3,"api":"csp_Kunyu77","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":1,"jar":"http://maoyingshi.cc/tvbox/云星日记/jar/77.jpg;md5;1b0fae7c99b09c6f66d6c39b114580a9"},
{
"key": "py_Alist",
"name": "Py | Alist合集",
"type": 3,
"api": "py_alist",
"searchable": 0,
"quickSearch": 0,
"filterable": 0,
"ext": "https://agit.ai/895322156/Q/raw/branch/master/plugin/py_alist.py"
}
,
{
"key": "py_ali_subtitle",
"name": "Py | 字幕匹配",
"type": 3,
"api": "py_alist",
"searchable": 0,
"quickSearch": 0,
"filterable": 0,
"ext": "https://agit.ai/895322156/Q/raw/branch/master/plugin/py_ali_subtitle.py"
}
,
{
"key": "py_Bilivd",
"name": "Py | Bilivd",
"type": 3,
"api": "py_bilivd",
"searchable": 0,
"quickSearch": 0,
"filterable": 0,
"ext": "https://agit.ai/895322156/Q/raw/branch/master/plugin/py_bilivd.py"
}
,
{
"key": "py_cctv",
"name": "Py | 央视",
"type": 3,
"api": "py_cctv",
"searchable": 0,
"quickSearch": 0,
"filterable": 1,
"ext": "https://agit.ai/895322156/Q/raw/branch/master/plugin/py_cctv.py"
}
,
{
"key": "py_cctv2",
"name": "Py | 央视2",
"type": 3,
"api": "py_cctv2",
"searchable": 0,
"quickSearch": 0,
"filterable": 1,
"ext": "https://agit.ai/895322156/Q/raw/branch/master/plugin/py_cctv2.py"
}
,
{
"key": "py_cctvdy",
"name": "Py | 央视电影",
"type": 3,
"api": "py_cctvdy",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 1,
"ext": "https://agit.ai/895322156/Q/raw/branch/master/plugin/py_cctvdy.py"
}
,
{
"key": "py_czspp",
"name": "Py | 厂长",
"type": 3,
"api": "py_czspp",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 1,
"ext": "https://agit.ai/895322156/Q/raw/branch/master/plugin/py_czspp.py"
}
,
{
"key": "py_star",
"name": "Py | 星光影视",
"type": 3,
"api": "py_star",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 1,
"ext": "https://agit.ai/895322156/Q/raw/branch/master/plugin/py_star.py"
}
,
{
"key": "py_gitcafe",
"name": "Py | 小纸条",
"type": 3,
"api": "py_gitcafe",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "https://agit.ai/895322156/Q/raw/branch/master/plugin/py_gitcafe.py"
}
,
{
"key": "py_voflix",
"name": "Py | Voflix",
"type": 3,
"api": "py_voflix",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 1,
"ext": "https://agit.ai/895322156/Q/raw/branch/master/plugin/py_voflix.py"
}
,
{
"key": "py_gimytv",
"name": "Py | 剧迷",
"type": 3,
"api": "py_gimytv",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 1,
"ext": "https://agit.ai/895322156/Q/raw/branch/master/plugin/py_gimytv.py"
},
{
"key": "py_genmov",
"name": "Py | 跟剧",
"type": 3,
"api": "py_genmov",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 1,
"ext": "https://agit.ai/895322156/Q/raw/branch/master/plugin/py_genmov.py"
}
,
{
"key": "py_cokemv",
"name": "Py | COKE",
"type": 3,
"api": "py_cokemv",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 1,
"ext": "https://agit.ai/895322156/Q/raw/branch/master/plugin/py_cokemv.py"
}
,
{
"key": "py_kunyu77",
"name": "Py | 酷云七七",
"type": 3,
"api": "py_kunyu77",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 1,
"ext": "https://agit.ai/895322156/Q/raw/branch/master/plugin/py_kunyu77.py"
}
,
{
"key": "py_kuaikan",
"name": "Py | 快看影视",
"type": 3,
"api": "py_kuaikan",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 1,
"ext": "https://agit.ai/895322156/Q/raw/branch/master/plugin/py_kuaikan.py"
},
{
"key": "py_3qu",
"name": "Py | 3QU影视",
"type": 3,
"api": "py_3qu",
"searchable": 0,
"quickSearch": 0,
"filterable": 1,
"ext": "https://agit.ai/1452635819/h/raw/branch/master/Py/kpys.py"
},
{
"key": "py_cyys",
"name": "Py | 创艺影视",
"type": 3,
"api": "py_cyys",
"searchable": 0,
"quickSearch": 0,
"filterable": 1,
"ext": "https://agit.ai/1452635819/h/raw/branch/master/Py/cyys.py"
},
{
"key": "py_zxzj",
"name": "Py | 在线之家",
"type": 3,
"api": "py_zxzj",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 1,
"ext": "https://agit.ai/1452635819/h/raw/branch/master/Py/zxzj.py"
},
{
"key": "py_bilimd",
"name": "Py | B站影视",
"type": 3,
"api": "py_bilimd",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 1,
"ext": "https://agit.ai/1452635819/h/raw/branch/master/Py/bilimd.py"
}, {
"key": "py_huya",
"name": "Py | 虎牙直播",
"type": 3,
"api": "py_huya",
"searchable": 0,
"quickSearch": 0,
"filterable": 1,
"ext": "https://agit.ai/1452635819/h/raw/branch/master/Py/huya.py"
}, {
"key": "py_douyu",
"name": "Py | 斗鱼直播",
"type": 3,
"api": "py_douyu",
"searchable": 0,
"quickSearch": 0,
"filterable": 1,
"ext": "https://agit.ai/1452635819/h/raw/branch/master/Py/douyu.py"
},
{
"key": "py_xmaomi",
"name": "Py | 小猫咪",
"type": 3,
"api": "py_xmaomi",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "http://43.139.29.179:5705/txt/py/py_xmaomi.py"
},
{"key":"py_3qu","name":"Py | 快播影视","type":3,"api":"py_3qu","searchable":0,"quickSearch":0,"filterable":1,"ext":"https://gitcode.net/py_/py/-/raw/py/py_3qu.py","jar":"http://121.199.23.234:8080/ipfs/QmfRFUorYcdBm2KD9YBQpTX6psZ2G6DQvhquWwmS1eKsLj?filename=999.png;md5;3E92F56BD34DBC49F26EBCE77B845255"},
{
"key": "csp_Kunyu77",
"name": "酷云七七(SP)",
"type": 3,
"api": "csp_Kunyu77",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 1
},
// {"key": "csp_Wmkk","name": "完美看看(SP)","api": "csp_Wmkk","type": 3,"filterable": 1,"quickSearch": 1,"searchable": 1},
{
"key": "csp_xpath_wanmeikk",
"name":" 完美看看(XP)",
"type":3,
"api":"csp_XPathMac",
"searchable":1,
"quickSearch":1,
"filterable":0,
"ext":"https://agit.ai/895322156/Q/raw/branch/master/XB/WMKK.json"
},
{"key": "Ikan",
"name": "爱看影视(SP)",
"type": 3,
"api": "csp_IKan",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 1
},
// { "key": "NianYing","name": " NianYing(SP)","type": 3,"api": "csp_NianYing","searchable": 1,"quickSearch": 1,"filterable": 1,"jar": "http://神器每日推送.tk/jar;md5;b36bd696d9b4ec61e31e86d52c2f2a3a"},
//{"key":"csp_NianYing","name":"NianYing(SP)","type":3,"api":"csp_Nianying","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":1},
{"key": "追剧喵","name": "追 剧 喵〔SP〕","type": 3,"api": "csp_ZJMiao","searchable": 1,"quickSearch": 1,"filterable": 1},
{
"key": "Lezhu_spider",
"name": "乐猪影视(SP)",
"api": "csp_Lezhu",
"type": 3,
"filterable": 1,
"quickSearch": 1,
"searchable": 1,
"ext": ""
},
{
"key": "小苹果",
"name": "小 苹 果(SP)",
"type": 3,
"api": "csp_LiteApple",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 1
},
{
"key": "Kuaikan",
"name": "快看影视(SP)",
"type": 3,
"api": "csp_Kuaikan",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 1
},
{"key":"csp_Cokem","name":"焦炭影视(SP)","type":3,"api":"csp_Cokemv","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable ":1},
{"key": "csp_XPMF_libvio" ,"name": "利奥影院(SP)","type": 3,"api": "csp_XPathMacFilter","searchable": 1,"quickSearch": 1," filterable": 1,"ext": "https://gitee.com/zxyadc/tvbox/raw/develop/xp/利奥影视.json"},
{
"key": "Gitcafe",
"name": "️小 纸 条(云盘)",
"type": 3,
"api": "csp_Gitcafe",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 1,
"ext":"https://agit.ai/zzzlllmmm1/Q/raw/branch/master/alitoken.json"
},
{"key":"t4public",
"name":"T4公共",
"type":4, "api":"https://t4.secan.icu/vod?sites=all&ali_token=3865f0ab8f124688ad786a262af9b940&timeout=10",
"searchable":1,
"quickSearch":1,
"filterable":0},
//{"key":"t4_搜片","name":"搜片(T4)","type":4,"api":"https://t4.secan.icu/vod?sites= all&timeout=7","searchable": 1,"quickSearch": 1,"filterable": 1},
{"key":"csp_bendi","name":"本地文件(视频)","type":3,"api":"csp_LocalFile","searchable":1,"quickSearch":0,"filterable":1,"type_flag":1},
//{"key":"csp_bendi","name":"本地文件(仅播视频)","type":3,"api":"csp_LocalFile","searchable":0,"quickSearch":0,"filterable":0,"type_flag":1,"jar":"https://神器每日推送.tk/jar;md5;5c69d5c0f11765373f35d2078e892d0c"},
// {"key": "T4","name": "T4 爬虫","type": 4,"api": "https://service-59u7dsoa-1308372858.gz.apigw.tencentcs.com/release/vod?ali_token=3781469b13074e4cac1e0e7113e4fa20","searchable": 1,"quickSearch": 1,"filterable": 0},
//{"key": "T4","name": "T4 搜索","type": 4,"api": "https://t4.secan.icu/vod?sites=all&ali_token=4acb3ad2f2254ba1b566279f7cd98ba3&timeout=10","searchable": 1,"quickSearch": 1,"filterable": 1},
{"key": "csp_DiDuan","name": "低端影视(SP)","type": 3,"api": "csp_Ddrk","searchable": 1,"quickSearch": 1,"filterable": 0},
//{"key": "神马影院","name": "神马影院(SP)","type": 3,"api": "csp_Smdyy","searchable": 1,"quickSearch": 1,"filterable": 1},
// {"key":"北雁资源","name":"北燕资源(SP)", "type":1,"api":"https://zy.beiyan.cc:4433/api.php/provide/vod/","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":1,"playUrl":"","categories": ["电影", "国产剧", "港台剧", "日韩剧", "欧美剧", "综艺", "动漫"]},
{
"key": "csp_Bttoo",
"name": "两 个 BT(SP)",
"type": 3,
"api": "csp_Bttoo",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 1
},
//{"key" : "csp_AppTT","name" : "图 图(SP)","type" : 3,"api" : "csp_AppTT","searchable" : 1,"quickSearch" : 1,"filterable" : 1 ,"jar": "https://pan.szfx.top/down.php/3cb691124b8eb36f20ec7a42bf6af292.jar"},
{"key":"csp_AppTT","name":"图图影视(SP)","type":3,"api":"csp_AppTT","playerType":1,"searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":1},
//{"key":"csp_AppTT","name":"图图影视(SP)","type":3,"api":"csp_AppTT","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":1,"jar":"https://gitcode.net/m0_73480297/box/-/raw/master/jar/图图.jar"},
//{ "key": "csp_hbys","name": "简 影(SP)","type": 3,"api": "csp_JianYing","searchable": 1,"quickSearch": 1,"filterable": 1,"ext":"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyIjp7IklEIjozMTg1MywiQ3JlYXRlZEF0IjoiMjAyMi0wOC0yNFQxMDo1ODoyMS4wMTIrMDg6MDAiLCJVcGRhdGVkQXQiOiIyMDIyLTA4LTI0VDEwOjU4OjIxLjAxMiswODowMCIsIkRlbGV0ZWRBdCI6bnVsbCwidXNlcl9lbWFpbCI6IjEzMDA4MjY1NTlAcXEuY29tIiwidXNlcl9uYW1lIjoiIiwidXNlcl9wd2QiOiIiLCJ1c2VyX2lkIjoiOWVkNjllZDItMTZiMC00Zjc4LTkxMzgtNTA5NjUzY2FlZjFmIiwidXNlcl9hbnN3ZXIiOiIiLCJsb2NrX2lzIjoiRmFsc2UiLCJpc190diI6IiIsImlzX2FkbWluIjoiRmFsc2UiLCJyZWdfdGltZSI6bnVsbCwicmVnX2tleSI6IiIsInR2X3RpbWUiOm51bGwsInR2X2tleSI6IiJ9LCJleHAiOjE2NjE5OTcwNzEsImlzcyI6IkFsZnJlZG8gTWVuZG96YSJ9._FdSOTWMe0AVLaqUJ2598I0nB_uFnrvbmLZfQOSK-LU","jar":"https://agit.ai/895322156/Q/raw/branch/master/jar/LZ0627-2.jar;md5;33bdafb58db23f4ddf5acca246a6c9c5"},
//{"key":"csp_Jianying","name":"简影影视(SP)","api":"csp_JianYing","type":3,"searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":0,"ext":"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyIjp7IklEIjo1MzE4LCJDcmVhdGVkQXQiOiIyMDIyLTAzLTE4VDE5OjI0OjM2LjkzOCswODowMCIsIlVwZGF0ZWRBdCI6IjIwMjItMDktMDVUMTA6NTY6MjguMDAzKzA4OjAwIiwiRGVsZXRlZEF0IjpudWxsLCJ1c2VyX2VtYWlsIjoiMzExMTI0ODcwMEBxcS5jb20iLCJ1c2VyX25hbWUiOiIiLCJ1c2VyX3B3ZCI6IiIsInVzZXJfaWQiOiJiOGIwNmU2ZS1jZjkwLTQ1NDItYmVjMS05NDk4OGVhMDE4NGIiLCJ1c2VyX2Fuc3dlciI6IiIsImxvY2tfaXMiOiJGYWxzZSIsImlzX3R2IjoiIiwiaXNfYWRtaW4iOiJGYWxzZSIsInJlZ190aW1lIjoiMjAyMi0wOS0wNVQxMDo1NjoyOC4wMDIrMDg6MDAiLCJyZWdfa2V5IjoiOTg4MTUxMzUiLCJ0dl90aW1lIjpudWxsLCJ0dl9rZXkiOiIifSwiZXhwIjoxNjYzMDI2NTAyLCJpc3MiOiJBbGZyZWRvIE1lbmRvemEifQ.m92i6og64WbwmCHYnI9CWL--Y1NwdMhvH4-Kn6FmPk8","jar":"http://刚刚.live/jar2/0920.jar"},
{"key": "csp_Jianying" ,"name": "简影影视(SP)","type": 3,"api": "csp_JianYing","searchable": 1,"quickSearch": 1,"filterable": 1,"ext": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyIjp7IklEIjozMzEyMywiQ3JlYXRlZEF0IjoiMjAyMi0wOS0wNlQwOTo1Mjo0Mi42MDUrMDg6MDAiLCJVcGRhdGVkQXQiOiIyMDIyLTA5LTA2VDA5OjUyOjQyLjYwNSswODowMCIsIkRlbGV0ZWRBdCI6bnVsbCwidXNlcl9lbWFpbCI6Ijc2NjAyNTk4MkBxcS5jb20iLCJ1c2VyX25hbWUiOiIiLCJ1c2VyX3B3ZCI6IiIsInVzZXJfaWQiOiJjNWY1Yzc4Yy1hMzM4LTQ3MTQtOWM4Zi1hNmE2ZDMyMDAyZWMiLCJ1c2VyX2Fuc3dlciI6IiIsImxvY2tfaXMiOiJGYWxzZSIsImlzX3R2IjoiIiwiaXNfYWRtaW4iOiJGYWxzZSIsInJlZ190aW1lIjpudWxsLCJyZWdfa2V5IjoiIiwidHZfdGltZSI6bnVsbCwidHZfa2V5IjoiIn0sImV4cCI6MTY2MzAzMzk2NiwiaXNzIjoiQWxmcmVkbyBNZW5kb3phIn0.8fY0j9TBEz6OVuVXNrtXuU9NsdW3CMCzwyIX0WNCiIU","jar":"http://刚刚.live/jar2/0920.jar"},
{"key":"csp_xpath_007","name":"玲玲影视(SP)","type":3,"api":"csp_XPathMacFilter","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":1,"ext":"https://agit.ai/zzzlllmmm1/Q/raw/branch/master/XB/007.json"},
{"key":"csp_剧荒","name":"剧 荒(SP)","type":3,"api":"csp_Juhuang","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":1},
//{"key":"csp_xpath_jbb","name":"剧白影视(SP)","type":3,"api":"csp_XPathMacFilter","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":1,"ext":"http://刚刚.live/jar2/tvjs/jubaibai.json","jar":"https://agit.ai/comeonbaby0122/Q/raw/branch/master/jar/LZ0627.jar;md5;a69fd95c257c3a6982d2797fa505ffb6"},
{"key": "csp_xBPQ_buka","name":"️不卡影院(SP)","type": 3,"api": "csp_xBPQ","searchable": 1,"quickSearch": 1,"filterable": 0,"ext":"http://神器每日推送.tk/xbpq/不卡.json"},
{"key":"csp_xBPQ_极品","name":"极品影视(SP)","type":3,"api":"csp_xBPQ","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":0,"ext":"http://神器每日推送.tk/xbpq/极品.json"},
{
"key": "csp_Mjxq",
"name": "美剧星球(SP)",
"type": 3,
"api": "csp_Mjxq",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 1
},
{
"key": "csp_CZSPP",
"name": "厂长资源(SP)",
"type": 3,
"api": "csp_Czsapp",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0
},
{
"key": "csp_LibVio",
"name": "LibVio(SP)",
"type": 3,
"api": "csp_Lib",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0
},
{
"key": "csp_Cokemv",
"name": "Cokemv(SP)",
"type": 3,
"api": "csp_Cokemv",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 1
},
{
"key": "csp_Auete",
"name": "Auete(SP)",
"type": 3,
"api": "csp_Auete",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 1
},
{
"key": "3EDY",
"name": "3EDY(SP)",
"type": 3,
"api": "csp_EEEDY",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 1
},
{"key":"csp_Bd","name":"Bidi(SP)","type":3,"api":"csp_Bdys01","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":1,"jar":"http://神器每日推送.tk/jar;md5;d10443e6765d1630624ffeca9ae3b179"},
{"key":"csp_appysv2_萌蛋蛋〔APP〕","name":"萌蛋蛋〔APP〕","type":3,"api":"csp_AppYsV2","searchable":1," quickSearch":1,"filterable":1,"ext":"http://app.mengdandan.com/xgapp.php/v1/"},
{"key":"csp_QQ","name":"腾 讯(官)","type":3,"api":"csp_QQ","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":1},
{"key":"csp_MGTV","name":"芒 果(官)","type":3,"api":"csp_MGTV","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":1},
{"key":"csp_IQIYI","name":"爱 奇 艺(官)","type":3,"api":"csp_IQIYI","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":1},
{"key":"youku","name":"优 酷(官)","type":0,"api":"https://www.zycaiji.net:7788/api.php/provide/vod/from/youku/at/xml/","searchable":0,"quickSearch":0,"filterable":0,"categories":["综艺","动漫","动作片","喜剧片","爱情片","科幻片","恐怖片","剧情片","战争片","国产剧","港台剧","日韩剧","欧美剧","惊悚片","犯罪片","冒险片","悬疑片","动画片","武侠片","奇幻片","少儿","其他片"]},
{"key":"PpTV","name":"皮 皮TV (官)","type":0,"api":"https://www.zycaiji.net:7788/api.php/provide/vod/from/pptv/at/xml/","searchable":0,"quickSearch":0,"filterable":0,"categories":["综艺","动漫","动作片","喜剧片","爱情片","科幻片","恐怖片","剧情片","战争片","国产剧","港台剧","日韩剧","欧美剧","惊悚片","犯罪片","冒险片","悬疑片","动画片","武侠片","少儿","其他片"]},
{
"key": "souhu",
"name": "搜 狐TV(官)",
"type": 0,
"api": "https://www.zycaiji.net:7788/api.php/provide/vod/from/sohu/at/xml/",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"categories": [ "综艺",
"动漫",
"动作片",
"喜剧片",
"爱情片",
"科幻片",
"恐怖片",
"剧情片",
"战争片",
"国产剧",
"港台剧",
"日韩剧",
"欧美剧",
"惊悚片",
"犯罪片",
"冒险片",
"悬疑片",
"动画片",
"武侠片",
"奇幻片",
"少儿",
"其他片",
"其他剧"
]},
{"key":"csp_xml_土狗360","name":"土 狗360(官)","type":1,"api":"http://360.tgzy.cc/api.php/provide/vod/","playUrl":"","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":0,"categories":["综艺","动漫","动作片","喜剧片","爱情片","科幻片","恐怖片","剧情片","战争片","国产剧","港台剧","日韩剧","欧美剧","其他剧","惊悚片","犯罪片","冒险片","悬疑片","动画片","武侠片","奇幻片","纪录片","其他片"],"jar": "http://神器每日推送.tk/jar;md5;ac3946f55fa39ff3b56676ac5ab9adc3"},
//{"key": "csp_Tkys","name": "天空影视(SP)","type": 3,"api": "csp_Tkys","searchable": 1,"quickSearch": 1,"filterable": 1},
{
"key": "csp_Yj1211",
"name": "直播合集(SP)",
"type": 3,
"api": "csp_Yj1211",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 1
},
{
"key": "csp_Anime1",
"name": "日本动漫(SP)",
"type": 3,
"api": "csp_Anime1",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 1
},
{"key": "优众影视","name": "优众影视(SP)","type": 3,"api": "csp_AppYsV2","searchable": 1,"quickSearch": 1,"filterable": 1,"ext": "http://121.205.88.194:7878/xgapp.php/v2/"},
{"key":"csp_555","name":"555影视(SP)","type":3,"api":"csp_Dy555","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":1},
{"key":"KanSJ_spider","name":"看 视 界(SP)","api":"csp_KanSJ","type":3,"filterable":1,"quickSearch":1,"searchable":1,"ext":""},
//{"key":"csp_293","name":"293视频(SP)","api":"csp_SP293","type":3,"filterable":1,"quickSearch":1,"searchable":1,"jar":"https://gitcode.net/m0_73480297/box/-/raw/master/jar/SP293.jar"},
{"key":"csp_293","name":"293视频(SP)","api":"csp_SP293","type":3,"filterable":1,"quickSearch":1,"searchable":1},
{"key":"优众影视","name":"优众影视(SP)","type":3,"api":"csp_AppYs","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":1,"ext":"http://121.205.88.194:7878/xgapp.php/v2/"},
{"key":"csp_xp_6d","name":"六 度TV(SP)","type":3,"api":"csp_XPathFilter","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":1,"ext":"https://raw.iqiq.io/liu673cn/box/main/sub/MeowXP/6d.json"},
{
"key": "csp_appysv2_M2_暖光影视",
"name": "暖光影视(SP)",
"type": 3,
"api": "csp_AppYsV2",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 1,
"ext": "https://app.bl210.com/api.php/v1.vod"
},
{
"key": "csp_biubiu_影视工厂",
"name": "影视工厂(SP)",
"type": 3,
"api": "csp_XBiubiu",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "http://maoyingshi.cc/tvbox/云星日记/sh/MaooXB/ysgc2.json"
},
//1024bt25.xyz/main-search-kw-{"key":"csp_xpath_007","name":"玲 玲 七(SP)","type":3,"api":"csp_XPathMacFilter","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":1,"ext":"http://刚刚.live/jar2/tvjs/007.json"},
{"key":"csp_biubiu_骚火电影","name":"骚火电影〔XB〕","type":3,"api":"csp_XBiubiu","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":0,"ext":"http://maoyingshi.cc/tvbox/云星日记/sh/MaooXB/shdy.json"},

{key:'b5892cf7-0b09-42b5-8ccd-73a877d80552',name:' 🌶 | XP',type:3,api:'csp_XPathMacFilter',searchable:0,quickSearch:0,filterable:0,ext:'{"ua":"","homeUrl":"https://www.dym8.com","dcVipFlag":"true","pCfgJs":"https://www.dym8.com/static/js/playerconfig.js","pCfgJsR":"[\\\\W|\\\\S|.]*?MacPlayerConfig.player_list[\\\\W|\\\\S|.]*?=([\\\\W|\\\\S|.]*?),MacPlayerConfig.downer_list","dcShow2Vip":{},"dcPlayUrl":"true","cateNode":"//header//nav/ul/li/a[contains(@href, \'/vod/type\')]","cateName":"/text()","cateId":"/@href","cateIdR":"/vod/type/(\\\\S+).html","cateManual":{"电影":"1","连续剧":"2","综艺":"3","动漫":"4"},"homeVodNode":"//li[contains(@class, \'item\')]/div[contains(@class, \'item-con\')]","homeVodName":"/a[1]/@title","homeVodId":"/a[1]/@href","homeVodIdR":"/vod/detail(\\\\S+).html","homeVodImg":"/a[1]/img/@data-original","homeVodImgR":"\\\\S+(http\\\\S+)","homeVodMark":"/span/em/text()","cateUrl":"https://www.dym8.com/vod/type/{cateId}-{catePg}.html","cateVodNode":"//li[contains(@class, \'item\')]/div[contains(@class, \'item-con\')]","cateVodName":"/a[1]/@title","cateVodId":"/a[1]/@href","cateVodIdR":"/vod/detail(\\\\S+).html","cateVodImg":"/a[1]/img/@data-original","cateVodImgR":"\\\\S+(http\\\\S+)","cateVodMark":"/span/em/text()","dtUrl":"https://www.dym8.com/vod/detail/{vid}.html","dtNode":"//div[contains(@class,\'main-content\')]","dtName":"//h1[contains(@class,\'article-subject-m\')]/a/text()","dtNameR":"","dtImg":"//div[@class=\'thumb-wrap\']/img/@src","dtImgR":"\\\\S+(http\\\\S+)","dtCate":"//p[@class=\'tags\']/span/a/text()","dtCateR":"","dtYear":"//p[@class=\'year\']/span/a/text()","dtYearR":"","dtArea":"//p[@class=\'country\']/span/a/text()","dtAreaR":"","dtMark":"","dtMarkR":"","dtActor":"//p[@class=\'performer\']/span/a/text()","dtActorR":"","dtDirector":"//p[@class=\'director\']/span/a/text()","dtDirectorR":"","dtDesc":"//div[@class=\'summary-con\']/p/text()","dtDescR":"","dtFromNode":"//div[contains(@class,\'resource-box-nav\')]/ul/li/a","dtFromName":"/text()","dtFromNameR":"","dtUrlNode":"//ul[contains(@class,\'episodes-list\')]","dtUrlSubNode":"//li/a","dtUrlId":"/@href","dtUrlIdR":"/vod/play(\\\\S+).html","dtUrlName":"/text()","dtUrlNameR":"","playUrl":"https://www.dym8.com/vod/play/{playUrl}.html","playUa":"","searchUrl":"https://www.dym8.com/index.php/ajax/suggest?mid=1&wd={wd}&limit=10","scVodNode":"json:list","scVodName":"name","scVodId":"id","scVodIdR":"","scVodImg":"pic","scVodMark":""}'},
{
"key": "csp_xb_heihei",
"name": "💠嘿嘿视频(R)",
"type": 3,
"api": "csp_XBiu",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "http://heiheiys.com/vodshow/{cateId}--------{catePg}---.html" },
{
"key": "csp_xb_yueq",
"name": "💠云雀(R)",
"type": 3,
"api": "csp_XBiu",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "https://v.yunque.vip/index.php/vod/show/id/{cateId}/page/{catePg}.html"},
{
"key": "csp_xb_liao",
"name": "💠利奥影视(R)",
"type": 3,
"api": "csp_XBiu",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "https://www.libvio.me/show/{cateId}-{area}-{by}-{class}-{lang}----{catePg}---{year}.html"},
{
"key": "csp_xb_heitao",
"name": "💠核桃影视(R)",
"type": 3,
"api": "csp_XBiu",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "http://kkkk.plus/vodshow/{cateId}-{area}-{by}-{class}-{lang}----{catePg}---{year}.html"},
{
"key":"csp_xb_98ys",
"name": "💠98影视(R)",
"type": 3,
"api": "csp_XBiu",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "http://www.98kpm.com/{cateId}/index{catePg}.html[http://www.98kpm.com/{cateId}/index.html]",
"jar": "https://agit.ai/895322156/Q/raw/branch/master/jar/XBiu.jar"
}
,
{
"key": "csp_xb_vofixys",
"name": "💠vofix影视(R)",
"type": 3,
"api": "csp_XBiu",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "https://www.voflix.com/show/{cateId}-{area}-{by}-{class}-----{catePg}---{year}.html",
"jar": "https://agit.ai/895322156/Q/raw/branch/master/jar/XBiu.jar"
}
,
{
"key": "csp_xb_555yy1",
"name": "💠555影院(R)",
"type": 3,
"api": "csp_XBiu",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "https://www.555yy1.com/vodshow/{cateId}-{area}-{by}-{class}-{lang}----{catePg}---{year}.html",
"jar": "https://agit.ai/895322156/Q/raw/branch/master/jar/XBiu.jar"
}
,
{
"key": "csp_xb_玄天",
"name": "💠玄天影院(R)",
"type": 3,
"api": "csp_XBiu",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "https://m.7caa.com/list/{cateId}-{catePg}.html",
"jar": "https://agit.ai/895322156/Q/raw/branch/master/jar/XBiu.jar"
}
,
{
"key": "csp_xb_jianpian",
"name": "💠荐片(R)",
"type": 3,
"api": "csp_XBiu",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "http://www.jpys.me/vodshow/{cateId}-{area}-{by}-{class}-{lang}----{catePg}---{year}.html",
"jar": "https://agit.ai/895322156/Q/raw/branch/master/jar/XBiu.jar"
}
,
{
"key": "csp_xb_jpys",
"name": "💠极品影视(R)",
"type": 3,
"api": "csp_XBiu",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "https://www.jpys.me/vodshow/{cateId}--------{catePg}---.html",
"jar": "https://agit.ai/895322156/Q/raw/branch/master/jar/XBiu.jar"
}
,
{
"key": "csp_xb_pbys",
"name": "💠片吧影视(R)",
"type": 3,
"api": "csp_XBiu",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "https://www.pbpb.tv/class/{cateId}--------{catePg}---.html",
"jar": "https://agit.ai/895322156/Q/raw/branch/master/jar/XBiu.jar"
}
,
{
"key": "csp_xb_ddgys",
"name": "💠达达龟影视(R)",
"type": 3,
"api": "csp_XBiu",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "https://www.dadagui.me/vodshow/{cateId}--------{catePg}---.html",
"jar": "https://agit.ai/895322156/Q/raw/branch/master/jar/XBiu.jar"
}
,
{
"key": "csp_xb_mztys",
"name": "💠莫扎兔影视(R)",
"type": 3,
"api": "csp_XBiu",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "https://www.mozhatu.com/index.php/vod/show/id/{cateId}/page/{catePg}.html",
"jar": "https://agit.ai/895322156/Q/raw/branch/master/jar/XBiu.jar"
}
,
{
"key": "csp_xb_nikeys",
"name": "💠Nike影视(R)",
"type": 3,
"api": "csp_XBiu",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "https://www.ajeee.com/show/{cateId}/page/{catePg}.html",
"jar": "https://agit.ai/895322156/Q/raw/branch/master/jar/XBiu.jar"
}
,
{
"key": "csp_xb_ftcgj",
"name": "💠枫糖影院(R)",
"type": 3,
"api": "csp_XBiu",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "https://www.ftcgj.com/{cateId}.html",
"jar": "https://agit.ai/895322156/Q/raw/branch/master/jar/XBiu.jar"
}
,
{
"key": "csp_xb_ysgc",
"name": "💠影视工厂(R)",
"type": 3,
"api": "csp_XBiu",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "https://www.ysgc.vip/vodtype/{cateId}-{catePg}.html",
"jar": "https://agit.ai/895322156/Q/raw/branch/master/jar/XBiu.jar"
}
,
{
"key": "csp_xb_dmxq",
"name": "💠大米星球(R)",
"type": 3,
"api": "csp_XBiu",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "https://www.dmxq.me/vodshow/{cateId}--------{catePg}---.html",
"jar": "https://agit.ai/895322156/Q/raw/branch/master/jar/XBiu.jar"
}
,
{
"key": "csp_xb_fqys",
"name": "💠番茄影视(R)",
"type": 3,
"api": "csp_XBiu",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "https://www.tjomet.com/vodshow/{cateId}{catelog}-{area}-{by}------{catePg}---{year}.html",
"jar": "https://agit.ai/895322156/Q/raw/branch/master/jar/XBiu.jar"
}
,
{
"key": "csp_xb_fttv",
"name": "💠饭团TV(R)",
"type": 3,
"api": "csp_XBiu",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "https://www.fantuantva.com/s/{cateId}/area/{area}/by/{by}/letter/{letter}/page/{catePg}/year/{year}.html",
"jar": "https://agit.ai/895322156/Q/raw/branch/master/jar/XBiu.jar"
}
,
{
"key": "csp_xb_gfys",
"name": "💠干饭影视(R)",
"type": 3,
"api": "csp_XBiu",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "https://www.gfysys1.com/vodshow/{cateId}--------{catePg}---.html",
"jar": "https://agit.ai/895322156/Q/raw/branch/master/jar/XBiu.jar"
}
,
{
"key": "csp_xb_hmtv",
"name": "💠花猫TV(R)",
"type": 3,
"api": "csp_XBiu",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "http://www.huamaotv.com/type/{cateId}-{catePg}.html",
"jar": "https://agit.ai/895322156/Q/raw/branch/master/jar/XBiu.jar"
}
,
{
"key": "csp_xb_jurenyy",
"name": "💠巨人影院(R)",
"type": 3,
"api": "csp_XBiu",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "http://www.jurenm.com/vodtype/{cateId}/page/{catePg}.html",
"jar": "https://agit.ai/895322156/Q/raw/branch/master/jar/XBiu.jar"
}
,
{
"key": "csp_xb_liuduys",
"name": "💠六度影视(R)",
"type": 3,
"api": "csp_XBiu",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "http://6d.wpwpzm.cn/whole/{cateId}_{area}_{class}__{year}___0_{by}_{catePg}.html",
"jar": "https://agit.ai/895322156/Q/raw/branch/master/jar/XBiu.jar"
}
,
{
"key": "csp_xb_panghuys",
"name": "💠胖虎影视(R)",
"type": 3,
"api": "csp_XBiu",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "http://www.panghuys.com/vodshow/{cateId}{area}{by}{class}{lang}{letter}{year}/page/{catePg}.html",
"jar": "https://agit.ai/895322156/Q/raw/branch/master/jar/XBiu.jar"
}
,
{
"key": "csp_xb_pipipaoys",
"name": "💠皮皮泡(R)",
"type": 3,
"api": "csp_XBiu",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "https://www.pipipao.com/vodshow/id/{cateId}/page/{catePg}.html",
"jar": "https://agit.ai/895322156/Q/raw/branch/master/jar/XBiu.jar"
}
,
{
"key": "csp_xb_UMys",
"name": "💠UM影视(R)",
"type": 3,
"api": "csp_XBiu",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "https://www.umkan.com/index.php/vod/show/id/{cateId}/page/{catePg}.html",
"jar": "https://agit.ai/895322156/Q/raw/branch/master/jar/XBiu.jar"
}
,
{
"key": "csp_xb_wannengys",
"name": "💠万能影视(R)",
"type": 3,
"api": "csp_XBiu",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "https://wnvod.net/vodshow/{cateId}-{area}--{class}-----{catePg}---{year}.html",
"jar": "https://agit.ai/895322156/Q/raw/branch/master/jar/XBiu.jar"
}
,
{
"key": "csp_xb_yanaifei",
"name": "💠鸭奈飞(R)",
"type": 3,
"api": "csp_XBiu",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "https://yanetflix.com/vodshow/{cateId}-{area}-{by}-{class}-{lang}----{catePg}---{year}.html",
"jar": "https://agit.ai/895322156/Q/raw/branch/master/jar/XBiu.jar"
}
,
{
"key": "csp_xb_zhenbuka",
"name": "💠真不卡(R)",
"type": 3,
"api": "csp_XBiu",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "https://www.zbkk.net/vodshow/{cateId}--------{catePg}---.html",
"jar": "https://agit.ai/895322156/Q/raw/branch/master/jar/XBiu.jar"
}
,
{
"key": "csp_xb_zaixzj",
"name": "💠在线之家(R)",
"type": 3,
"api": "csp_XBiu",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "https://zxzj.vip/vodshow/{cateId}-{area}-------{catePg}---{year}.html",
"jar": "https://agit.ai/895322156/Q/raw/branch/master/jar/XBiu.jar"
}
,
{
"key": "csp_xb_lgyy",
"name": " 💠蓝光影院(R)",
"type": 3,
"api": "csp_XBiu",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "https://lgyy.tv/vodshow/{cateId}--------{catePg}---.html",
"jar": "https://agit.ai/895322156/Q/raw/branch/master/jar/XBiu.jar"
}
,
{
"key": "csp_xb_aiku",
"name": " 💠爱酷影视(R)",
"type": 3,
"api": "csp_XBiu",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "https://www.zhanlangbu.com/index.php/vod/type/id/{cateId}.html",
"jar": "https://agit.ai/895322156/Q/raw/branch/master/jar/XBiu.jar"
}
,
{
"key": "csp_xb_luozhu",
"name": " 💠乐猪(R)",
"type": 3,
"api": "csp_XBiu",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "http://www.lezhutv.com/list/{cateId}_{catePg}__time_____.html",
"jar": "https://agit.ai/895322156/Q/raw/branch/master/jar/XBiu.jar"
}
,
{
"key": "csp_xb_shm",
"name": " 💠神马影视(R)",
"type": 3,
"api": "csp_XBiu",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "https://www.smdyy.cc/show/{cateId}-{area}--{class}-----{catePg}---{year}.html",
"jar": "https://agit.ai/895322156/Q/raw/branch/master/jar/XBiu.jar"
}
,
{
"key": "csp_xb_qsp",
"name": " 💠氢视频(R)",
"type": 3,
"api": "csp_XBiu",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "http://h1080p.com/index.php/vod/show/by/{by}/id/{cateId}/page/{catePg}/year/{year}.html",
"jar": "https://agit.ai/895322156/Q/raw/branch/master/jar/XBiu.jar"
}
,
{
"key": "csp_xb_fg",
"name": " 💠疯狗影视(R)",
"type": 3,
"api": "csp_XBiu",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "https://m.fenggoudy3.com/list-select-id-{cateId}-type--area--year--star--state--order-addtime-p-{catePg}.html",
"jar": "https://agit.ai/895322156/Q/raw/branch/master/jar/XBiu.jar"
}
,
{
"key": "csp_xb_huix",
"name": " 💠回响(R)",
"type": 3,
"api": "csp_XBiu",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "http://hxys.tv/vodshow/{cateId}-{area}-------{catePg}---{year}.html",
"jar": "https://agit.ai/895322156/Q/raw/branch/master/jar/XBiu.jar"
}
,
{
"key": "csp_xb_aikan ",
"name": " 💠爱看影视(R)",
"type": 3,
"api": "csp_XBiu",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "https://ikan6.vip/vodshow/{cateId}--------{catePg}---",
"jar": "https://agit.ai/895322156/Q/raw/branch/master/jar/XBiu.jar"
},
{
"key": "dr_酷云777", "name": "💠酷云77(道长)", "type": 1, "api": "http://43.139.29.179:5705/vod?rule=酷云77", "searchable": 2, "quickSearch": 0, "filterable": 1
}
,
{
"key": "csp_xb_juhe",
"name": "💠聚合影视(R)",
"type": 3,
"api": "csp_XBiu",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "https://fositv.com/vodshow/{cateId}-{area}-{by}------{catePg}---{year}.html"},
{
"key": "csp_xb_23ys",
"name": "💠23影视(R)",
"type": 3,
"api": "csp_XBiu",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext":"https://www.23wm.net/vodshow/area/{area}/id/{cateId}/page/{catePg}/year/{year}.html"},
{
"key": "csp_xb_kyk",
"name": "💠看一看(R)",
"type": 3,
"api": "csp_XBiu",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "http://www.kyikan.cc/vodtypehtml/{cateId}/index-{catePg}.html"},
{
"key": "csp_xb_543ys",
"name": "💠543影视(R)",
"type": 3,
"api": "csp_XBiu",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": " http://543mv.com/vodshow/{cateId}--------{catePg}---/","jar": "https://agit.ai/66666/mao/raw/branch/master/jar/XBiu.jar"},
{
"key": "csp_xb_aowu",
"name": "💠嗷呜影视(R)",
"type": 3,
"api": "csp_XBiu",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "http://www.cx99999.cn/vodshow/{cateId}-{area}-{by}-{class}-{lang}----{catePg}---{year}.html","jar":"https://agit.ai/66666/mao/raw/branch/master/jar/XBiu.jar"
},
// {"key": "csp_xpath_网络搜集库qiumi","name": "球赛直播","type": 3,"api": "csp_XPathFilter","searchable": 1,"quickSearch": 0,"filterable": 1,"ext": "https://share.nite07.com/api/v3/file/source/12292/%E7%90%83%E8%B5%9B.json?sign=6pF4l-gytzv_S8LEIMozr1mVnkcLMYUAV_D7v3Z4Ejc%3D%3A0"},
{"key":"csp_XYQBiu_虎牙直播","name":"虎牙直播","type":3,"api":"csp_XYQBiu","searchable":0,"quickSearch":0,"filterable":0,"ext":"http://神器每日推送.tk/XYQxb/虎牙直播.json"},
{"key":"csp_xyqb_斗鱼直播","name":"斗鱼直播","type": 3,"api": "csp_XYQBiu","searchable": 1,"quickSearch": 1,"filterable": 0,"ext": "https://agit.ai/ihymn/tvbox/raw/branch/master/Meow/douyu.json"},
{"key":"csp_xyqb_网易CC直播","name":"网易CC直播","type": 3,"api": "csp_XYQBiu","searchable": 1,"quickSearch": 1,"filterable": 0,"ext": "https://agit.ai/ihymn/tvbox/raw/branch/master/Meow/wycc.json"},
{
"key":"csp_xBPQ_荐片",
"name":"xBPQ | 荐片",
"type":3,
"api":"csp_xBPQ",
"searchable":1,
"quickSearch":1,
"filterable":0,
"ext":"https://agit.ai/zzzlllmmm1/Q2/raw/branch/master/xBPQ/jianpian.json"
},
{
"key":"csp_xBPQ_大米星球",
"name":"️xBPQ | 大米星球",
"type":3,
"api":"csp_xBPQ",
"searchable":1,
"quickSearch":1,
"filterable":0,
"ext":"https://agit.ai/zzzlllmmm1/Q2/raw/branch/master/xBPQ/damixq.json"
},
{
"key":"csp_xBPQ_素白白",
"name":"xBPQ | 素白白",
"type":3,
"api":"csp_xBPQ",
"searchable":1,
"quickSearch":1,
"filterable":0,
"ext":"https://agit.ai/zzzlllmmm1/Q2/raw/branch/master/xBPQ/subaibai.json"
},
{
"key":"csp_xBPQ_在线之家",
"name":"️xBPQ | 在线之家",
"type":3,
"api":"csp_xBPQ",
"searchable":1,
"quickSearch":1,
"filterable":0,
"ext":"https://agit.ai/zzzlllmmm1/Q2/raw/branch/master/xBPQ/zxzj.json"
},
{
"key":"csp_xBPQ_厂长",
"name":"xBPQ | 厂长资源",
"type":3,
"api":"csp_xBPQ",
"searchable":1,
"quickSearch":1,
"filterable":0,
"ext":"https://agit.ai/zzzlllmmm1/Q2/raw/branch/master/xBPQ/changzzy.json"
},
{
"key":"csp_xBPQ_极品影视",
"name":"xBPQ | 极品影视",
"type":3,
"api":"csp_xBPQ",
"searchable":1,
"quickSearch":1,
"filterable":0,
"ext":"https://agit.ai/zzzlllmmm1/Q2/raw/branch/master/xBPQ/jipinys.json"
},
{
"key":"csp_xBPQ_皮皮泡影视",
"name":"xBPQ | 皮皮泡影视",
"type":3,
"api":"csp_xBPQ",
"searchable":1,
"quickSearch":1,
"filterable":0,
"ext":"https://agit.ai/zzzlllmmm1/Q2/raw/branch/master/xBPQ/pipipaoys.json"
},
{
"key":"csp_xBPQ_爱看影视",
"name":"xBPQ | 爱看影视",
"type":3,
"api":"csp_xBPQ",
"searchable":1,
"quickSearch":1,
"filterable":0,
"ext":"https://agit.ai/zzzlllmmm1/Q2/raw/branch/master/xBPQ/ikanys.json"
},
{
"key":"csp_xBPQ_555yy",
"name":"xBPQ | 555yy",
"type":3,
"api":"csp_xBPQ",
"searchable":1,
"quickSearch":1,
"filterable":0,
"ext":"https://agit.ai/zzzlllmmm1/Q2/raw/branch/master/xBPQ/555ys.json"
},
{
"key":"csp_xf_cs",
"name":"️xBPQ | FREEOK",
"type":3,
"api":"csp_xBPQ",
"searchable":1,
"quickSearch":1,
"filterable":0,
"ext":"https://agit.ai/zzzlllmmm1/Q2/raw/branch/master/xBPQ/FREEOK.json"
},
{
"key":"csp_xBPQ_番茄",
"name":"xBPQ | 番茄影视",
"type":3,
"api":"csp_xBPQ",
"searchable":1,
"quickSearch":1,
"filterable":0,
"ext":"https://agit.ai/zzzlllmmm1/Q2/raw/branch/master/xBPQ/fanqieys.json"
},
{
"key":"csp_xBPQ_蓝光影视",
"name":"xBPQ | 蓝光影视",
"type":3,
"api":"csp_xBPQ",
"searchable":1,
"quickSearch":1,
"filterable":0,
"ext":"https://agit.ai/zzzlllmmm1/Q2/raw/branch/master/xBPQ/languangys.json"
},
{
"key":"csp_xBPQ_um影院",
"name":"xBPQ | UM影院",
"type":3,
"api":"csp_xBPQ",
"searchable":1,
"quickSearch":1,
"filterable":0,
"ext":"https://agit.ai/zzzlllmmm1/Q2/raw/branch/master/xBPQ/UMyy.json"
},
{
"key":"csp_xBPQ_瓜皮TV",
"name":"xBPQ | 瓜皮TV",
"type":3,
"api":"csp_xBPQ",
"searchable":1,
"quickSearch":1,
"filterable":0,
"ext":"https://agit.ai/zzzlllmmm1/Q2/raw/branch/master/xBPQ/guapitv.json"
},
{
"key":"csp_xBPQ_cokemv",
"name":"xBPQ | cokemv",
"type":3,
"api":"csp_xBPQ",
"searchable":1,
"quickSearch":1,
"filterable":0,
"ext":"https://agit.ai/zzzlllmmm1/Q2/raw/branch/master/xBPQ/cokemv.json"
},
{
"key":"csp_xBPQ_诺信影视",
"name":"xBPQ | 诺信影视",
"type":3,
"api":"csp_xBPQ",
"searchable":1,
"quickSearch":1,
"filterable":0,
"ext":"https://agit.ai/zzzlllmmm1/Q2/raw/branch/master/xBPQ/nuoxunys.json"
},
{
"key":"csp_xBPQ_酷客影视",
"name":"xBPQ | 酷客影视",
"type":3,
"api":"csp_xBPQ",
"searchable":1,
"quickSearch":1,
"filterable":0,
"ext":"https://agit.ai/zzzlllmmm1/Q2/raw/branch/master/xBPQ/kukeys.json"
},
{
"key":"csp_xBPQ_干饭影视",
"name":"️️xBPQ | 干饭影视",
"type":3,
"api":"csp_xBPQ",
"searchable":1,
"quickSearch":1,
"filterable":0,
"ext":"https://agit.ai/zzzlllmmm1/Q2/raw/branch/master/xBPQ/ganfanys.json"
},
{
"key":"csp_xBPQ_花猫tv",
"name":"xBPQ | 花猫tv",
"type":3,
"api":"csp_xBPQ",
"searchable":1,
"quickSearch":1,
"filterable":0,
"ext":"https://agit.ai/zzzlllmmm1/Q2/raw/branch/master/xBPQ/huamaotv.json"
},
{
"key":"csp_xBPQ_真不卡",
"name":"️xBPQ | 真不卡",
"type":3,
"api":"csp_xBPQ",
"searchable":1,
"quickSearch":1,
"filterable":0,
"ext":"https://agit.ai/zzzlllmmm1/Q2/raw/branch/master/xBPQ/zhenbuka.json"
},
{
"key":"csp_xBPQ_爱酷影院",
"name":"️xBPQ | 爱酷影院",
"type":3,
"api":"csp_xBPQ",
"searchable":1,
"quickSearch":1,
"filterable":0,
"ext":"https://agit.ai/zzzlllmmm1/Q2/raw/branch/master/xBPQ/aikuyy.json"
},
{
"key":"csp_xBPQ_巨人影院",
"name":"️xBPQ | 巨人影院",
"type":3,
"api":"csp_xBPQ",
"searchable":1,
"quickSearch":1,
"filterable":0,
"ext":"https://agit.ai/zzzlllmmm1/Q2/raw/branch/master/xBPQ/jurenyy.json"
},
{
"key":"csp_xBPQ_app影视",
"name":"️xBPQ | App影视",
"type":3,
"api":"csp_xBPQ",
"searchable":1,
"quickSearch":1,
"filterable":0,
"ext":"https://agit.ai/zzzlllmmm1/Q2/raw/branch/master/xBPQ/appys.json"
},
{
"key":"csp_xBPQ_热播酷",
"name":"️xBPQ | 热播酷",
"type":3,
"api":"csp_xBPQ",
"searchable":1,
"quickSearch":1,
"filterable":0,
"ext":"https://agit.ai/zzzlllmmm1/Q2/raw/branch/master/xBPQ/reboku.json"
},
{
"key":"csp_xBPQ_达达龟",
"name":"️xBPQ | 达达龟",
"type":3,
"api":"csp_xBPQ",
"searchable":1,
"quickSearch":1,
"filterable":0,
"ext":"https://agit.ai/zzzlllmmm1/Q2/raw/branch/master/xBPQ/dadagui.json"
},
{
"key":"csp_xBPQ_饭团TV",
"name":"️xBPQ | 饭团TV",
"type":3,
"api":"csp_xBPQ",
"searchable":1,
"quickSearch":1,
"filterable":0,
"ext":"https://agit.ai/zzzlllmmm1/Q2/raw/branch/master/xBPQ/fantuanTV.json"
},
{
"key":"csp_xBPQ_凌云影视",
"name":"️xBPQ | 凌云影视",
"type":3,
"api":"csp_xBPQ",
"searchable":1,
"quickSearch":1,
"filterable":0,
"ext":"https://agit.ai/zzzlllmmm1/Q2/raw/branch/master/xBPQ/lingyunys.json"
},
{
"key":"csp_xBPQ_胖虎影视",
"name":"️xBPQ | 胖虎影视",
"type":3,
"api":"csp_xBPQ",
"searchable":1,
"quickSearch":1,
"filterable":0,
"ext":"https://agit.ai/zzzlllmmm1/Q2/raw/branch/master/xBPQ/panghuys.json"
},
{
"key":"csp_xBPQ_万能影视",
"name":"️xBPQ | 万能影视",
"type":3,
"api":"csp_xBPQ",
"searchable":1,
"quickSearch":1,
"filterable":0,
"ext":"https://agit.ai/zzzlllmmm1/Q2/raw/branch/master/xBPQ/wannengys.json"
},
{"key":"csp_xBPQ_1080在线","name":" 1080在线〔XBPQ〕","type":3,"api":"csp_xBPQ","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":0,"ext":"https://agit.ai/gggwang/TVboxo3/raw/branch/main/XBPQ/1080%E5%9C%A8%E7%BA%BF.json"},
{"key":"csp_XBPQLIBVIO","name":" LIBVIO〔XBPQ〕","type":3,"api":"csp_xBPQ","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":1,"ext":"https://agit.ai/gggwang/TVboxo3/raw/branch/main/XBPQ/LIBVIO.json"},
{"key":"csp_xBPQ_蓝光影院","name":" 蓝光影院〔XBPQ〕","type":3,"api":"csp_xBPQ","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":0,"ext":"https://agit.ai/gggwang/TVboxo3/raw/branch/main/XBPQ/蓝光影院.json"},
{"key":"csp_xBPQ_RENPE","name":" RENPE〔XBPQ〕","type":3,"api":"csp_xBPQ","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":0,"ext":"https://agit.ai/gggwang/TVboxo3/raw/branch/main/XBPQ/RENPE.json"},
{"key":"csp_xBPQ_双十电影","name":" 双十电影〔XBPQ〕","type":3,"api":"csp_xBPQ","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":0,"ext":"https://agit.ai/gggwang/TVboxo3/raw/branch/main/XBPQ/双十电影.json"},
{"key":"csp_xBPQ_唐人街影院","name":" 🍂唐人街影院 xBPQ","type":3,"api":"csp_xBPQ","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":0,"ext":"https://github.com/heroaku/TVboxo/raw/main/XBPQ/唐人街.json"},
{"key":"csp_xBPQ_追剧猫","name":" 🍂追剧猫 xBPQ","type":3,"api":"csp_xBPQ","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":0,"ext":"https://github.com/heroaku/TVboxo/raw/main/XBPQ/zjmiao.json"},
{"key": "csp_xBPQ_段友影院","name": "段友影院|xBPQ|","type": 3,"api": "csp_xBPQ","searchable": 1,"quickSearch": 1,"filterable": 0,"ext": "{\"免嗅\":\"1\",\"播放标题\":\"span>&&<\",\"导演\": \"导演:&&</div\",\"主演\": \"主演:&&</div\",\"简介\": \"show-desc&&</p>\", \"分类\":\"连续剧$2#动漫$3#B站$31#电影$1#综艺$3\",\"副标题\":\"class=\\\"module-item-note\\\">&&</div>\",\"线路数组\": \"class=\\\"module-tab-item tab-item&&</div>\",\"线路标题\": \"<span>&&</span>\",\"类型\":\"clan://TVBox/筛选/段友影院筛选.json\",\"播放数组\":\"class=\\\"module-play-list-content&&</div>\",\"分类url\":\"https://shangjihuoke.com/vodshow/{cateId}-{area}-{by}-{class}-{lang}----{catePg}---{year}.html\"}","jar": "https://agit.ai/zzzlllmmm1/Q2/raw/branch/master/jar/xBPQ.jar"},
{"key": "csp_xBPQ_耐看","name": "耐看点播|xBPQ|","type": 3,"api": "csp_xBPQ","searchable": 1,"quickSearch": 0,"filterable": 0,"ext": "{\"免嗅\":\"1\",
\"播放标题\":\"span>&&<\",\"导演\": \"导演:&&</div\",\"主演\": \"主演:&&</div\",\"简介\": \"module-info-introduction-content&&</div>\",\"副标题\":\"class=\\\"module-item-note\\\">&&</div>\",\"线路数组\": \"class=\\\"module-tab-item tab-item&&</div>\",\"线路标题\": \"<span>&&</span>\",
\"播放数组\":\"class=\\\"module-play-list&&</div>\",\"分类\":\"电影$1#电视剧$2#综艺$3#动漫$4\",\"分类url\":\"https://www.nkdyw.com/show/{cateId}--------{catePg}---.html\"}","jar":"https://gitcode.net/m0_73480297/box/-/raw/master/jar/gg0925+%E6%96%B0XB.jar"},
{"key": "csp_xBPQ_鸭奈飞", "name": "鸭奈飞|xBPQ|", "type": 3, "api": "csp_xBPQ", "searchable": 1, "quickSearch": 1, "filterable": 0, "ext": "{\"免嗅\":\"1\",\"播放标题\":\"span>&&<\",\"副标题\":\"class=\\\"module-item-note\\\">&&</div>\",\"线路数组\": \"class=\\\"module-tab-item tab-item&&</div>\",
\"线路标题\": \"<span>&&</span>\",\"类型\":\"clan://TVBox/筛选/鸭奈飞筛选.json\",\"播放数组\":\"class=\\\"module-play-list-content&&</div>\",\"分类url\":\"https://yanetflix.com/vodshow/{cateId}-{area}-{by}-{class}-{lang}----{catePg}---{year}.html\"}","jar":"https://agit.ai/zzzlllmmm1/Q2/raw/branch/master/jar/xBPQ.jar"},
{"key": "csp_xBPQ_磁搜","name": "磁搜影视","type": 3,"api": "csp_xBPQ","searchable": 1,"quickSearch": 1,"filterable": 0,"ext": "{\"免嗅\":\"1\",\"播放标题\":\"span>&&<\",\"副标题\":\"class=\\\"module-item-note\\\">&&</div>\",\"线路数组\": \"class=\\\"module-tab-item tab-item&&</div>\",\"线路标题\": \"<span>&&</span>\",\"播放数组\":\"class=\\\"module-play-list&&</div>\",\"分类url\":\"https://cokemv.me/vodshow/{cateId}-{area}-{by}-{class}-{lang}----{catePg}---{year}.html\"}","jar":"https://agit.ai/zzzlllmmm1/Q2/raw/branch/master/jar/xBPQ.jar"},
{"key": "csp_xBPQ_奇粹视频",
"name": "奇粹视频(XBPQ)","type": 3,"api": "csp_xBPQ","searchable": 1,"quickSearch": 1,"filterable": 0,
"ext": "{\"免嗅\":\"1\",
\"播放标题\":\">&&<\",
\"副标题\":\"class=\\\"module-item-note\\\">&&</div>\",
\"线路数组\": \"class=\\\"module-tab-item tab-item&&</div>\",
\"线路标题\": \"<span>&&</span>[替换:多多广告>>极速秒播]\",
\"播放数组\":\"class=\\\"module-play-list-content module-play-list-base&&</div>\",
\"播放标题\":\"<span>&&</span>\",
\"分类\":\"电视剧$21#动漫$22#电影$20#综艺$24#外国片$23#动画片$25\",
\"分类url\":\"http://www.blssv.com/index.php/vod/show/area/{area}/by/time/id/{cateId}/page/{catePg}/year/{year}.html\",
\"年份\":\"2000-2022\",
\"筛选\":\"1\"
}",
"jar": "https://agit.ai/zzzlllmmm1/Q2/raw/branch/master/jar/xBPQ.jar"
},
{
"key": "csp_xBPQ_牛马tv影视",
"name": "牛马影视(XBPQ)",
"type": 3,
"api": "csp_xBPQ",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "{
\"副标题\":\"class=\\\"pic-text text-right\\\">&&</span>\",
\"播放数组\":\"class=\\\"stui-content__playlist clearfix&&</ul>\",
\"播放标题\":\">&&<\",
\"线路数组\": \"class=\\\"more text-muted pull-right\\\">&&/h3>\",
\"线路标题\": \"\\\">&&<\",
\"分类\":\"国产剧(我)$guochanju#电视剧(❤️)$dianshiju#动漫(祖)$dongman#电影(国)$dianying#综艺(🇨🇳)$zongyi\",
\"分类url\":\"https://www.niumatv.cc/vodshow/area/{area}/by/{by}/class/{class}/id/{cateId}/page/{catePg}/year/{year}.html\",
\"年份\":\"2000-2022\",
\"筛选\":\"1\"
}",
"jar": "https://agit.ai/zzzlllmmm1/Q2/raw/branch/master/jar/xBPQ.jar"},
{
"key": "csp_xBPQ_98影院",
"name": "98影院(XBPQ) ",
"type": 3,
"api": "csp_xBPQ",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "{\"免嗅\":\"0\",\"副标题\":\"right\\\">&&</span>\",\"播放标题\":\">&&</a>\",\"播放数组\":\"<ul class=\\\"stui-content__playlist&&</ul>\",\"线路数组\": \"<img src=&&/h3>\",\"线路标题\": \">&&<\",\"分类url\":\"http://www.98ju.com/{cateId}/index{catePg}.html[http://www.98ju.com/{cateId}/index.html]\",\"分类\":\"电影$dianyingpian#电视剧$dianshiju#综艺$zongyi#动漫$dongman\",\"类型\":\"dianyingpian--动作片$dongzuopian#爱情片$aiqingpian#科幻片$kehuanpian#恐怖片$kongbupian#战争片$zhanzhengpian#喜剧片$xijupian#纪录片$jilupian#剧情片$juqingpian||dianshiju--国产剧$guochanju#港台剧$gangtaiju#日韩剧$rihanju#欧美剧$oumeiju]\",\"地区\":\"0\",\"剧情\":\"0\",\"年份\":\"0\",\"排序\":\"0\",\"筛选\":\"1\"}","jar":"https://agit.ai/66666/mao/raw/branch/master/jar/xBPQ0927%e9%80%82%e9%85%8d%e6%97%a0%e5%9b%be%e6%90%9c%e7%b4%a2.jar"
},
{
"key": "csp_xBPQ_片吧影视",
"name": "xBPQ | 片吧影视",
"type": 3,
"api": "csp_xBPQ",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "{
\"免嗅\":\"1\",
\"副标题\":\"pic-text text-right\\\">&&</span>\",
\"播放标题\":\">&&<\",
\"播放数组\":\"class=\\\"stui-content__playlist clearfix&&</div>\",
\"线路数组\": \"class=\\\"pull-right1&&span>\",
\"线路标题\": \">&&<\",
\"分类\":\"电视剧$2#动漫$3#电影$1#综艺$4\",
\"分类url\":\"https://www.pbpb.tv/class/{cateId}--------{catePg}---.html\"}",
"jar": "https://agit.ai/zzzlllmmm1/Q2/raw/branch/master/jar/xBPQ.jar"},
{"key": "csp_xBPQ_看戏影视","name": "xBPQ | 看戏影视","type": 3,"api": "csp_xBPQ","searchable": 1,"quickSearch": 1,"filterable": 0,"ext":"{\"免嗅\":\"0\",
\"副标题\":\"class=\\\"pic-text text-center\\\">&&</span>\",\"导演\": \"导演:&&</p\",\"主演\": \"主演:&&</p\",\"播放标题\":\">&&<\",\"播放数组\":\"class=\\\"stui-content__playlist clearfix&&</ul>\",\"分类\":\"电视剧$2#电影$1#动漫$4#综艺$3\",\"分类url\":\"https://www.kanxi123.net/tags/{cateId}--------{catePg}---.html\",\"年份\":\"2000-2022\",\"筛选\":\"0\"}","jar":"https://agit.ai/zzzlllmmm1/Q2/raw/branch/master/jar/xBPQ.jar"},
{"key": "csp_xf_heihei","name": "️XYQH | 嘿嘿影视","type": 3,"api": "csp_XYQHiker","searchable": 1,"quickSearch": 1,"filterable": 0,"ext": "https://agit.ai/xiaohewanwan/TVBox-1/raw/branch/main/XYQ/heihei.json","jar":"https://agit.ai/xiaohewanwan/jar/raw/branch/main/XYQPlugin_0926.jar"},
{ "key":"csp_XYQBiu_kugoumv",
"name":"XYQ | 酷狗MV",
"type":3,
"api":"csp_XYQBiu",
"searchable":1,
"quickSearch":0,
"filterable":0,
"ext":"https://agit.ai/zzzlllmmm1/Q2/raw/branch/master/XYQ/kugouMV.json"
},
{
"key": "csp_XYQHiker_无插件直播(XYQ)",
"name": "XYQH | 无插件直播",
"type": 3,
"api": "csp_XYQHiker",
"searchable": 0,
"quickSearch": 0,
"filterable": 0,
"ext": "https://agit.ai/zzzlllmmm1/Q2/raw/branch/master/XYQ/%e6%97%a0%e6%8f%92%e4%bb%b6%e7%9b%b4%e6%92%ad.json"
},
{
"key":"csy_XYQHiker",
"name":"XYQH | 冷曦影视",
"type":3,
"api":"csp_XYQHiker",
"searchable":1,
"quickSearch":1,
"filterable":1,
"ext":"https://agit.ai/zzzlllmmm1/Q2/raw/branch/master/XYQ/lengxuYS.json"
},
{
"key":"csp_XYQHiker",
"name":"XYQH | 氢视频",
"type":3,
"api":"csp_XYQHiker",
"searchable":1,
"quickSearch":1,
"filterable":1,
"ext":"https://agit.ai/zzzlllmmm1/Q2/raw/branch/master/XYQ/qsp.json","jar":"https://agit.ai/895322156/Q/raw/branch/master/jar/LZ0627-2.jar;md5;33bdafb58db23f4ddf5acca246a6c9c5"
},
{
"key":"csy_XYQHiker",
"name":"XYQH | 子子影视",
"type":3,
"api":"csp_XYQHiker",
"searchable":1,
"quickSearch":1,
"filterable":1,
"ext":"https://agit.ai/zzzlllmmm1/Q2/raw/branch/master/XYQ/ZZYS.json"
},
{
"key": "csp_XYQBiu_艾菲影视",
"name": "XYQ | 艾菲",
"type": 3,
"api": "csp_XYQBiu",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext":"https://agit.ai/zzzlllmmm1/Q2/raw/branch/master/XYQ/ifmv.json"
},
{
"key": "酷蚂蚁(XYQ)",
"name": "XYQ | 酷蚂蚁",
"type": 3,
"api": "csp_XYQBiu",
"searchable": 1,
"quickSearch": 0,
"filterable": 0,
"ext": "https://agit.ai/zzzlllmmm1/Q2/raw/branch/master/XYQ/kmy.json"
},
{
"key":"csp_XYQBiu_剧荒",
"name":"XYQ | 剧荒影院",
"type":3,
"api":"csp_XYQBiu",
"searchable":1,
"quickSearch":1,
"filterable":0,
"ext":"https://agit.ai/zzzlllmmm1/Q2/raw/branch/master/XYQ/JH.json"},
{
"key":"csp_XYQBiu_影视工厂",
"name":"XYQ | 影视工厂",
"type":3,
"api":"csp_XYQBiu",
"searchable":1,
"quickSearch":1,
"filterable":0,
"ext":"https://agit.ai/zzzlllmmm1/Q2/raw/branch/master/XYQ/YSGC.json"
},
{
"key":"csp_XYQBiu_555影视",
"name":"XYQ | 555影视",
"type":3,
"api":"csp_XYQBiu",
"searchable":1,
"quickSearch":1,
"filterable":0,
"ext":"https://agit.ai/zzzlllmmm1/Q2/raw/branch/master/XYQ/555YS.json"
},
{
"key": "csp_XYQBiu_凌云视频韩国",
"name": "XYQ | 凌云韩国",
"type": 3,
"api": "csp_XYQBiu",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "https://agit.ai/zzzlllmmm1/Q2/raw/branch/master/XYQ/LYYSHG.json"
},
{
"key":"csp_XYQBiu_凌云影视",
"name":"XYQ | 凌云影视",
"type":3,
"api":"csp_XYQBiu",
"searchable":1,
"quickSearch":1,
"filterable":0,
"ext":"https://agit.ai/zzzlllmmm1/Q2/raw/branch/master/XYQ/LYYS.json"
},
{
"key":"csp_XYQBiu_voflix HD",
"name":"XYQH | voflix HD",
"type":3,
"api":"csp_XYQHiker",
"searchable":1,
"quickSearch":1,
"filterable":0,
"ext":"https://agit.ai/zzzlllmmm1/Q2/raw/branch/master/XYQ/voflixHD.json"
},
{
"key":"csp_XYQBiu_瓜皮tv",
"name":"XYQH | 瓜皮TV",
"type":3,
"api":"csp_XYQHiker",
"searchable":1,
"quickSearch":1,
"filterable":0,
"ext":"https://agit.ai/zzzlllmmm1/Q2/raw/branch/master/XYQ/guapiys.json"
},
{
"key":"csp_XYQBiu_短视频",
"name":"XYQ | 分享短视频",
"type":3,
"api":"csp_XYQBiu",
"searchable":1,
"quickSearch":1,
"filterable":0,
"ext":"https://agit.ai/zzzlllmmm1/Q2/raw/branch/master/XYQ/FXDSP.json"
},
{"key": "csp_XYQBiu_聚合短视频","name":"聚合短视频(XYQ)","type":3,"api":"csp_XYQBiu","searchable":0,"quickSearch":0,"filterable":0,"ext":"https://神器每日推送.tk/XYQxb/聚合短视频.js"},
//{"key":"csp_XYQBiu_凌云影视","name": "凌云影视(XYQ)","type": 3,"api": "csp_XYQBiu","searchable": 1,"quickSearch": 1,"filterable": 1,"ext": "https://神器每日推送.tk/XYQxb/凌云影视.json"},
{
"key": "csp_XYQBiu_凌云视频韩国",
"name": "凌云韩国(XYQ)",
"type": 3,
"api": "csp_XYQBiu",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "https://agit.ai/895322156/Q/raw/branch/master/XYQ/LYYSHG.json"
},
{"key":"csp_XYQBiu_万能影院","name": "万能影院(XYQ)","type": 3,"api": "csp_XYQBiu","searchable": 1,"quickSearch": 1,"filterable": 1,"ext": "https://神器每日推送.tk/XYQxb/万能影院.json"},
{"key":"csp_XYQBiu_大米星球","name":"大米星球(XYQ)","type":3,"api":"csp_XYQBiu","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":1,"ext":"https://神器每日推送.tk/XYQxb/大米星球.json"},
{"key":"csp_XYQHiker_泰剧","name":"泰 剧(XYQ)","type":3,"api":"csp_XYQHiker","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":1,"ext":"https://agit.ai/xiaohewanwan/TVBox-1/raw/branch/main/MaooXB/%E6%B3%B0%E5%89%A7.json","jar":"https://agit.ai/xiaohewanwan/jar/raw/branch/main/XYQPlugin_0926.jar"},
{"key":"csp_XYQBiu_e9","name":" e9视频(XYQ)","type":3,"api":"csp_XYQBiu","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":0,"ext":"https://agit.ai/gggwang/TVboxo3/raw/branch/main/XYQBiu/e9视频.json"},
{"key":"csp_xml_搬运工","name":"搬运工资源","type":1,"api":"https://cj.banyung.xyz/","playUrl":"","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":0,"categories":["综艺","动漫","纪录","动作片","喜剧片","爱情片","科幻片","剧情片","悬疑片","惊悚片","恐怖片","犯罪片","冒险片","奇幻片","灾难片","战争片","动画片","歌舞片","历史片","传记片","其他片","国产剧","港台剧","日韩剧","欧美剧","海外剧","其他剧"]},
{"key":"csp_xbb_黑狐影视ns","name":"黑狐影视","type":3,"api":"csp_XBiubiu","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":0,"ext":"https://raw.liucn.cc/box/sub/MeowXB/黑狐影视ns.json"},
{"key":"csp_xp_yingba","name":"电 影 吧","type":3,"api":"csp_XPath","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":1,"ext":"https://raw.liucn.cc/box/sub/MeowXP/yingba.json"},
{"key":"csp_app_独优影视","name":"独优影视","type":3,"api":"csp_AppYsV2","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":1,"ext":"http://121.205.88.71:218/api.php/Chengcheng/vod/"},
{"key":"csp_xp_酷奇mv","name":"酷 奇MV","type":3,"api":"csp_XPath","searchable":0,"quickSearch":0,"filterable":0,"ext":"https://raw.iqiq.io/liu673cn/box/main/sub/MeowXP/酷奇MV.json"},
{"key":"9E03","name":"9 E 03","type":3,"api":"csp_AppYsV2","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":1,"ext":"https://vod.9e03.com/lvdou_api.php/v1.vod"},
{"key":"csp_xml_小猫咪","name":"小 猫 咪","type":1,"api":"http://zy.xiaomaomi.cc/api.php/provide/vod/","playUrl":"","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":0,"categories":["综艺","动漫","动作片","喜剧片","爱情片","科幻片","恐怖片","剧情片","战争片","国产剧","港台剧","日韩剧","欧美剧","综合频道"]},
{"key":"csp_xpath_xqmi","name":"小 强 迷","type":3,"api":"csp_XPath","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":0,"ext":"https://raw.liucn.cc/box/sub/MeowXP/xqmi.json"},
{"key":"mtv_xp_789ba","name":"789 影吧","type":3,"api":"csp_XPathMacFilter","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":1,"ext":"https://raw.liucn.cc/box/sub/MeowXP/789kp.json"},
{
"key": "csp_biubiu_真不卡cerrd",
"name": "真不卡影院",
"type": 3,
"api": "csp_XBiubiu",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "https://raw.liucn.cc/box/sub/MeowXB/真不卡ns.json"
},
{"key":"csp_xbb_老电影","name":"老 电 影","type":3,"api":"csp_XBiubiu","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":0,"ext":"https://raw.liucn.cc/box/sub/MeowXB/老电影.json"},
{"key":"csp_app_1080KK","name":"1080 KK","type":3,"api":"csp_AppYsV2","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":1,"ext":"http://123.250idc.com/mogai_api.php/v1.vod"},
{"key":"mtv_pc_焦炭影视","name":"焦炭影视","type":3,"api":"csp_Cokemv","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":1},
{
"key": "csp_biubiu_蓝莓影视",
"name": "蓝莓影视",
"type": 3,
"api": "csp_XBiubiu",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "https://agit.ai/zzzlllmmm1/Q2/raw/branch/master/XB/lanmeiys.json"
},
{"key":"电视家","name":"电 视 家","type":1,"api":"http://mytvhome.xyz/api.php/provide/vod/","searchable":1,"quickSearch":0},
{
"key": "csp_AppYsV2_美剧范",
"name": "美 剧 范",
"type": 3,
"api": "csp_AppYsV2",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 1,
"ext": "http://ttzmz.net/api.php/v1.vod"
},
{
"key": "csp_xpath_meiju56",
"name": "美 剧 56",
"type": 3,
"api": "csp_XPathFilter",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 1,
"ext": "https://raw.liucn.cc/box/sub/MeowXP/meiju562.json"
},
{"key":"csp_xbb_akmeiju","name":"爱看美剧","type":3,"api":"csp_XBiubiu","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":0,"ext":"https://raw.liucn.cc/box/sub/MeowXB/akmeiju.json"},
{"key":"小七影视","name":" 小七影视","type":3,"api":"csp_AppYs","searchable":0,"quickSearch":0,"filterable":0,"ext":"https://www.xiaoqi0.cn/cuican_api.php/v1.vod"},
{"key":"佳佳影视","name":"佳佳影视","type":3,"api":"csp_AppYsV2","searchable":0,"quickSearch":0,"filterable":0,"ext":"https://www.jiajia.pub/api.php/v1.vod"},
{"key":"4星资源1","name":"4星资源1","type":1,"api":"http://119.29.1.173/api.php/provide/vod/","searchable":1,"quickSearch":1},
{"key":"4星资源2","name":"4星资源2","type":1,"api":"http://tv2.hykjtv.cn/api.php/provide/vod/","searchable":1,"quickSearch":1},
{"key":"云播看看","name":"云播看看","type":3,"api":"csp_XPath","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":0,"ext":"https://gitcode.net/q284855646/diy/-/raw/root/json/%E4%BA%91%E6%92%AD%E7%9C%8B%E7%9C%8B.json"},
{"key":"csp_app_爱酷影视","name": "爱酷影视","type": 3,"api": "csp_AppYsV2","searchable": 1,"quickSearch": 1,"filterable": 1,"ext": "https://www.zhanlangbu.com/ruifenglb_api.php/v1.vod"},
{"key":"幻风影视","name":"幻风影视","type":1,"api":"http://vip857.top/api.php/provide/vod/","searchable":0,"quickSearch":0},
{"key":"csp_biubiu_旧梦影视","name":"旧梦影视","type":3,"api":"csp_XBiubiu","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":0,"ext":"http://maoyingshi.cc/tvbox/云星日记/sh/MaooXB/旧梦影视.json"},
{
"key": "csp_XPath_bidiys",
"name": "哔嘀影视",
"type": 3,
"api": "csp_XPath",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "https://agit.ai/zzzlllmmm1/Q2/raw/branch/master/XP/bidiys2.json"
},
{"key":"csp_xpath_qiyou","name":"奇优影院","type":3,"api":"csp_XPathMac","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":0,"ext":"http://maoyingshi.cc/tvbox/云星日记/sh/MaooXB/huigutongying.json"},
{
"key": "csp_biubiu_voflix",
"name": "voflix",
"type": 3,
"api": "csp_XBiubiu",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "http://maoyingshi.cc/tvbox/云星日记/sh/MaooXB/voflix.json"
},
{"key":"csp_xp_nmys","name":"农民影视","type": 3,"api":"csp_XPathFilter","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":1,"ext":"https://raw.iqiq.io/liu673cn/box/main/sub/MeowXP/nmys2.json"},
{"key":"csp_xp_gongreng","name":"工人影视","type":3,"api":"csp_XPathMacFilter","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":1,"ext":"https://raw.iqiq.io/liu673cn/box/main/sub/MeowXP/gongreng.json"},
{"key":"csp_xp_mozhatu","name":"莫 扎 兔","type":3,"api":"csp_XPath","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":1,"ext":"https://raw.iqiq.io/liu673cn/box/main/sub/MeowXP/mozhatu.json"},
{"key":"csp_xBPQ_蓝光","name":"蓝光影院","type":3,"api":"csp_xBPQ","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":0,"ext":"http://神器每日推送.tk/xbpq/蓝光.json"},
{"key":"mtv_xp_鍓х櫧褰辫","name":"剧白影视","type":3,"api":"csp_XPathMacFilter","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":1,"ext":"http://111.67.196.181/xpath/剧白影视.json"},
{
"key": "csp_biubiu_cupfox",
"name": "茶 杯 狐",
"type": 3,
"api": "csp_XBiubiu",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "https://raw.liucn.cc/box/sub/MeowXB/茶杯狐.json"
},
{"key":"MX 影院","name":"MX 影 院","type":1,"api":"http://49.235.107.145:81/api.php/provide/vod/","searchable":0,"quickSearch":0},
{"key":"csp_xpath_xqmi","name":"小 强 迷","type":3,"api":"csp_XPath","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":0,"ext":"https://raw.liucn.cc/box/sub/MeowXP/xqmi.json"},
{"key":"csp_xml_趣看采集","name":"趣看采集","type":1,"api":"https://qkmp4.cn/api.php/provide/vod/","playUrl":"","searchable":1,"quickSearch":1},
{"key":"csp_xbb_Nike影视","name":"Nike影视","type":3,"api":"csp_XBiubiu","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":0,"ext":"https://raw.iqiq.io/liu673cn/box/main/sub/MeowXB/Nike影视网.json"},
{"key":"csp_xbb_金眼影视","name":"金眼影视","type":3,"api":"csp_XBiubiu","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":0,"ext":"https://raw.iqiq.io/liu673cn/box/main/sub/MeowXB/金眼影视.json"},
{"key":"csp_biubiu_um","name":"UM影 院","type":3,"api":"csp_XBiubiu","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":0,"ext":"https://raw.iqiq.io/liu673cn/box/main/sub/MeowXB/umkan.json"},
{"key":"csp_appysv2_天空TV","name":"天 空TV","type":3,"api":"csp_AppYsV2","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":1,"ext":"http://tv.tkys.tv/api.php/iptv/vod/"},
{"key":"csp_xp_vip1280","name":"VIP电 影","type":3,"api":"csp_XPath","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":0,"ext":"https://raw.liucn.cc/box/sub/MeowXP/vip1280.json"},
{"key":"csp_xml_ck","name":"CK资 源","type":0,"api":"https://ckzy.me/api.php/provide/vod/at/xml/","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":0,"categories":["伦理片","动作片","喜剧片","爱情片","科幻片","恐怖片","剧情片","战争片","悬疑片","记录片","犯罪片","奇幻片","电视剧","国产剧","欧美剧","日韩剧","港台剧"]},
{"key":"csp_app_冷视TV","name":"冷 视TV","type":3,"api":"csp_AppYsV2","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":1,"ext":"https://len.tv/api.php/v1.vod"},
{"key":"csp_xbb_克拉TV","name":"克 拉TV","type":3,"api":"csp_XBiubiu","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":0,"ext":"https://raw.liucn.cc/box/sub/MeowXB/克拉TV.json"},
{
"key": "金鹰资源",
"name": "金鹰资源(切)",
"type": 1,
"api": "https://jyzyapi.com/provide/vod/",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1
},
{
"key": "卧龙资源",
"name": "卧龙资源(切)",
"type": 1,
"api": "https://collect.wolongzyw.com/api.php/provide/vod/",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1
},
{
"key": "樱花资源",
"name": "樱花资源(切)",
"type": 1,
"api": "https://m3u8.apiyhzy.com/api.php/provide/vod/",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1
},
{
"key": "易看资源",
"name": "易看资源(切)",
"type": 1,
"api": "https://api.yikanapi.com/api.php/provide/vod/",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1
},
{
"key": "多多资源",
"name": "多多资源(切)",
"type": 1,
"api": "https://www.ddzyz1.com/api.php/provide/vod/",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1
},
{
"key": "金鹰资源",
"name": "金鹰资源(切)",
"type": 1,
"api": "http://jinyingzy.com/provide/vod",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1
},
{
"key": "量子资源",
"name": "量子资源(切)",
"type": 1,
"api": "http://cj.lziapi.com/api.php/provide/vod/",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1
},
{"key":"红牛资源","name":"红牛资源(切)","type":1,"api":"https://www.hongniuzy2.com/api.php/provide/vod/","searchable":1,"quickSearch":1},
{
"key": "影图",
"name": "影图资源(切)",
"type": 1,
"api": "https://cj.vodimg.top/api.php/provide/vod/",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1
},
{"key":"csp_biubiu_在线之家","name":"在线之家(XB)","type":3,"api":"csp_XBiubiu","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":0,"ext":"http://maoyingshi.cc/tvbox/云星日记/sh/MaooXB/zxzj.json"},
{"key":"csp_xbb_达达龟","name":"达 达 龟(XB)","type":3,"api":"csp_XBiubiu","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":0,"ext":"https://raw.liucn.cc/box/sub/MeowXB/达达龟.json"},
{"key":"csp_biubiu_花猫TV","name":"花 猫TV(XB)","type":3,"api":"csp_XBiubiu","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":0,"ext":"https://freed.yuanhsing.cf/TVBox/MaooXB2/花猫TV.json"},
{"key":"csp_biubiu_口袋影院","name":"口袋影院(XB)","type":3,"api":"csp_XBiubiu","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":0,"ext":"https://freed.yuanhsing.cf/TVBox/MaooXB2/口袋影院.json"},
{"key":"csp_biubiu_YYDS影院","name":"YYDS影院(XB)","type":3,"api":"csp_XBiubiu","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":0,"ext":"https://freed.yuanhsing.cf/TVBox/MaooXB2/YYDS影院.json"},
{"key":"csp_biubiu_如如影视","name":"如如影视(XB)","type":3,"api":"csp_XBiubiu","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":0,"ext":"https://freed.yuanhsing.cf/TVBox/MaooXB2/如如影视.json"},
{"key":"csp_biubiu_VIP1280","name":"VIP1280(XB)","type":3,"api":"csp_XBiubiu","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":0,"ext":"https://freed.yuanhsing.cf/TVBox/MaooXB2/VIP1280.json"},
{"key":"csp_biubiu_创艺影视","name":"创艺影视(XB)","type":3,"api":"csp_XBiubiu","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":0,"ext":"https://freed.yuanhsing.cf/TVBox/MaooXB2/创艺影视.json"},
{"key":"csp_xpath_dandanzan10","name":"蛋 蛋 赞(XPF)","type":3,"api":"csp_XPathFilter","searchable":0,"quickSearch":0,"filterable":1,"ext":"https://freed.yuanhsing.cf/TVBox/MaooXP/dandanzan10.json"},
{"key":"csp_biubiu_348电影网","name":"348电影网(XB)","type":3,"api":"csp_XBiubiu","searchable":1,"quickSearch":1 ,"filterable":0,"ext":"https://freed.yuanhsing.cf/TVBox/MaooXB2/348电影网.json"},
{"key":"csp_biubiu_31看电影","name":"31看电影(XB)","type":3,"api":"csp_XBiubiu","searchable":1,"quickSearch":1 ,"filterable":0,"ext":"https://freed.yuanhsing.cf/TVBox/MaooXB2/31看影视.json"},
{"key":"csp_biubiu_爱港剧","name":"爱 港 剧(XB)","type":3,"api":"csp_XBiubiu","searchable":1,"quickSearch":1 ,"filterable":0,"ext":"https://freed.yuanhsing.cf/TVBox/MaooXB2/爱港剧.json"},
{"key":"csp_xml_200121","name":"200121(XB)","type":1,"api":"https://www.200121.com/api.php/provide/vod/","playUrl":"","searchable":1,"quickSearch":1},
{
"key": "csp_biubiu_手机看剧",
"name": "手机看剧(XB)",
"type": 3,
"api": "csp_XBiubiu",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "https://agit.ai/zzzlllmmm1/Q2/raw/branch/master/XP/sjkj.json"
},
{
"key": "csp_biubiu_剧白白-蓝光",
"name": "剧白白蓝光(XB)",
"type": 3,
"api": "csp_XBiubiu",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "https://agit.ai/zzzlllmmm1/Q2/raw/branch/master/XB/jubaibai.json"
},
{
"key":"csp_xpath_libv",
"name": "Libvio(XP)",
"type":3,
"api":"csp_XPathMacFilter",
"searchable":1,
"quickSearch":1,
"filterable":1,
"ext":"https://agit.ai/zzzlllmmm1/b/raw/branch/master/nb/6_libvp.json"
},
{
"key":"csp_xpath_zxzj",
"name": "在线之家(XP)",
"type":3,
"api":"csp_XPathFilter",
"searchable":1,
"quickSearch":1,
"filterable":1,
"ext":"https://agit.ai/zzzlllmmm1/b/raw/branch/master/nb/6_zxzj.json"
},
{
"key":"csp_xpath_lezhutv",
"name": "乐 猪TV(XP)",
"type":3,
"api":"csp_XPathMac",
"searchable":1,
"quickSearch":1,
"filterable":0,
"ext":"https://agit.ai/zzzlllmmm1/b/raw/branch/master/nb/6_lztv.json"
},
{
"key": "csp_xpath_dym8",
"name": "电 影 迷(XP)",
"type": 3,
"api": "csp_XPath",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "https://agit.ai/895322156/Q/raw/branch/master/XB/dym.json"
},
{
"key":"csp_xpath_cokemv",
"name": "Cokemv(XP)",
"type":3,
"api":"csp_XPathFilter",
"searchable":1,
"quickSearch":1,
"filterable":1,
"ext":"https://agit.ai/zzzlllmmm1/b/raw/branch/master/nb/6_cokep.json"
},
{"key":"csp_xp_789kp","name":"789看片(XP)","type":3,"api":"csp_XPathMacFilter","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":1,"ext":"https://raw.liucn.cc/box/sub/MeowXP/789kp.json"},
{"key":"mtv_zh_ccchys","name":"CV影 视","type":3,"api":"csp_AppYsV2","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":1,"ext":"http://www.cccvvv.top/api.php/iptv/vod/"},
{
"key": "csp_app_小鸟动漫",
"name": "小鸟动漫",
"type": 3,
"api": "csp_AppYsV2",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 1,
"ext": "http://xydm.baicai.buzz/mogai_api.php/v1.vod"
},
{"key":"mtv_xp_动漫岛源","name":"动 漫 岛","type":3,"api":"csp_XPathMacFilter","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":1,"ext":"http://111.67.196.181/xpath/动漫岛源.json"},
{
"key": "csp_biubiu_风车动漫",
"name": "风车动漫",
"type": 3,
"api": "csp_XBiubiu",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "http://111.67.196.181/xpath/风车动漫.json"
},
{"key":"csp_xp_agemys","name":"AGE动漫","type":3,"api":"csp_XPath","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":0,"ext":"https://raw.liucn.cc/box/sub/MeowXP/agemys.json"},
{
"key": "csp_xpath___动漫巴士",
"name": "动漫巴士",
"type": 3,
"api": "csp_XPath",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "http://111.67.196.181/xpath/动漫巴士.json"
},
{
"key": "csp_biubiu_OmoFun动漫",
"name": "OmoFun动漫",
"type": 3,
"api": "csp_XBiubiu",
"searchable": 1,
"quickSearch": 1,
"filterable": 0,
"ext": "http://maoyingshi.cc/tvbox/云星日记/sh/MaooXB/OmoFun动漫.json"
},
{"key":"csp_appysv2_筑梦云影视","name":"筑梦云影视(萝卜)","type":3,"api":"csp_AppYsV2","searchable":1,"quickSearch ":1,"filterable":1,"ext":"http://wzys.scp00.cn/api.php/v1.vod"},
{"key":"csp_appysv2_佑尘云影视","name":"佑尘云影视(萝卜)","type":3,"api":"csp_AppYsV2","searchable":1,"quickSearch ":1,"filterable":1,"ext":"http://v.i7yc.cn/api.php/v1.vod"},
{"key":"csp_appysv2_小七影视","name":"小七影视(萝卜)","type":3,"api":"csp_AppYsV2","searchable":1,"quickSearch": 1,"filterable":1,"ext":"https://www.xiaoqi0.cn/cuican_api.php/v1.vod"},
{"key":"csp_appysv2_铭轩影视","name":"铭轩影视(萝卜)","type":3,"api":"csp_AppYsV2","searchable":1,"quickSearch": 1,"filterable":1,"ext":"http://lz0716.com/api.php/v1.vod"},
{"key":"csp_appysv2_可乐影视","name":"可乐影视(萝卜)","type":3,"api":"csp_AppYsV2","searchable":1,"quickSearch":1, "可过滤":1,"ext":"http://klyingshi.com/api.php/v1.vod"},
{"key":"csp_appysv2_豆芽视频","name":"豆芽视频(萝卜)","type":3,"api":"csp_AppYsV2","searchable":1,"quickSearch":1, "filterable":1,"ext":"http://bdintv.cn/lvdou_api.php/v1.vod"},
{"key":"csp_appysv2_百淘影视","name":"百淘影视(萝卜)","type":3,"api":"csp_AppYsV2","searchable":1,"quickSearch": 1,"filterable":1,"ext":"http://ys.58g8.com/lvdou_api.php/v1.vod"},
{"key":"mtv_pc_yinfans","name":"音范丝(蓝光磁力)","type":3,"api":"csp_XPath","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":1,"ext":"http://刚刚.live/jar2/tvjs/yinfans.json"},
{"key":"csp_Alistx","name":"🅿Alist合集(SP)","type":3,"api":"csp_Alist","searchable":0,"quickSearch":0,"filterable":0,"ext":"4K影视$https://quanzi.laoxianghuijia.cn#小兵$https://6vv.app#DISK$http://124.222.140.243:8080#云播放$https://quanzi.laoxianghuijia.cn#星梦$https://pan.bashroot.top#A2$http://37.16.3.89#小江$https://dyj.me#触光$https://pan.ichuguang.com#好汉吧$https://8023.haohanba.cn#米奇$https://anime.mqmmw.ga#晴园$https://alist.52qy.repl.co#小光盘$https://alist.xiaoguanxiaocheng.life#一只鱼$https://alist.youte.ml#七米蓝$https://al.chirmyram.com#嗨翻$https://pan.hikerfans.com#非盘$http://www.feifwp.top#sangxuesheng$https://wangpan.sangxuesheng.com#Auney$http://121.227.25.116:8008","jar":"https://神器每日推送.tk/jar/alist.jar;md5;285d80f6e19e2613ea305083f84bd95a"},
//{"key":"csp_Alist2","name":"🅿Alist合集(SP)","type":3,"api":"csp_Alist","searchable":0,"quickSearch":0,"filterable":0,"ext":"https://gitea.com/Mike906/jar/raw/branch/main/Alist.json","jar":"http://www.rtwl.ltd/down.php/2f19c527b9a335fb1415c5f9686515c8.jar"},
//{"key": "csp_XYQBiu_分享短视频","name": "💠分享短视频〔XYQ〕","type": 3,"api": "csp_XYQBiu","searchable": 0,"quickSearch": 0,"filterable": 0,"ext": "http://maoyingshi.cc/tvbox/云星日记/sh/MaooXB/短视频.json","jar":"http://maoyingshi.cc/tvbox/云星日记/jar/短视频.jar"},
{"key":"csp_biubiu_tingshuxb","name":"🎧听 书 网","type":3,"api":"csp_XBiubiu","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":0,"ext":"http://maoyingshi.cc/tvbox/云星日记/sh/MaooXB/听书网.json","jar":"http://maoyingshi.cc/tvbox/云星日记/jar/bili.jpg;md5;c5c337bb2793598e9aa5953898fbb087"},
{"key": "csp_xpath_88kanqiu","name": "⚽88 看 球","type": 3,"api": "csp_XPathMac","searchable": 1,"quickSearch": 0,"filterable": 0,"ext": "https://cdn.jsdelivr.net/gh/YuanHsing/freed@master/TVBox/MaooXP/88kanqiu.json"},
{"key": "csp_xpath_qiumi","name": "🏀球 迷","type": 3,"api": "csp_XPathFilter","searchable": 1,"quickSearch": 0,"filterable": 1,"ext": "https://cdn.jsdelivr.net/gh/YuanHsing/freed@master/TVBox/MaooXP/qiumi.json"},
{"key": "csp_XYQBiu_17kan","name": "👀17看 球","type": 3,"api": "csp_XYQBiu","searchable": 0,"quickSearch": 0,"filterable": 0,"ext": "http://maoyingshi.cc/tvbox/云星日记/sh/MaooXB/17kan.json","jar":"http://maoyingshi.cc/tvbox/云星日记/jar/17kan.jar"},
{"key":"csp_XYQBiu_酷奇","name": "🎤酷 奇 MV","type": 3,"api": "csp_XYQBiu","searchable": 0,"quickSearch": 0,"filterable": 0,"ext": "http://神器每日推送.tk/XYQxb/酷奇MV.json"},
{"key": "新哔哩","name": "🅱️新 哔 哩(B站)","type": 3,"api": "csp_Bili","searchable": 0,"quickSearch": 0,"filterable": 1,"ext": "http://52bsj.vip:81/api/v3/file/get/40350/%E6%96%B0%E5%93%94%E5%93%A9.json?sign=QazybKXwzmWoHOgB7KqgvRUZa7lYsZEsGRxUkCPQXmY%3D%3A0","spider":"http://52bsj.vip:81/api/v3/file/get/786/%E5%85%AC%E4%BC%97%E5%8F%B7%E5%90%BE%E7%88%B1%E6%9C%89%E4%B8%89%E6%97%A5%E6%9C%88%E4%B8%8E%E5%8D%BF0723.jar?sign=K2U3FqRBh-kFNgDJFpxZjZYwxV6EeTlf4QWZ9dPjc8o%3D%3A0"},
//{"key":"演唱会","name":"🅱️演 唱 会(B站)","type":3,"api":"csp_Bili","searchable":0,"quickSearch":0,"filterable":1,"ext":"http://刚刚.live/wa/演唱会.php"},
//{"key":"戏曲","name":"🅱️戏 曲(B站)","type":3,"api":"csp_Bili","searchable":0,"quickSearch":0,"filterable":1,"ext":"http://刚刚.live/wa/戏曲.php"},
//{"key":"少儿教育","name":"🅱️教育合集(B站)","type":3,"api":"csp_Bili","searchable":0,"quickSearch":0,"filterable":1,"ext":"http://刚刚.live/wa/xue.php"},
{"key": "解说","name": "🅱️电影解说(B站)","type": 3,"api": "csp_Bili","searchable": 0,"quickSearch": 0,"filterable": 1,"ext": "http://52bsj.vip:81/api/v3/file/get/38532/%E5%BD%B1%E8%A7%86%E8%A7%A3%E8%AF%B4.json?sign=ZgoiPxJXGAXlWnLNErDJweGcfKoXnVdlm0hIlJvCTac%3D%3A0","spider":"http://52bsj.vip:81/api/v3/file/get/786/%E5%85%AC%E4%BC%97%E5%8F%B7%E5%90%BE%E7%88%B1%E6%9C%89%E4%B8%89%E6%97%A5%E6%9C%88%E4%B8%8E%E5%8D%BF0723.jar?sign=K2U3FqRBh-kFNgDJFpxZjZYwxV6EeTlf4QWZ9dPjc8o%3D%3A0"},
{"key": "UP主","name": " 🅱️UP 主(B站)","type": 3,"api": "csp_Bili","searchable":0,"quickSearch": 0,"filterable": 1,"ext": "http://52bsj.vip:81/api/v3/file/get/17090/%E5%90%BE%E7%88%B1UP%E4%B8%BB%E5%90%88%E9%9B%86.json?sign=DeQdPrG46oni5nhoRk_RENrU0Mp6jGaD6jMUFh_ung4%3D%3A0","spider":"http://52bsj.vip:81/api/v3/file/get/786/%E5%85%AC%E4%BC%97%E5%8F%B7%E5%90%BE%E7%88%B1%E6%9C%89%E4%B8%89%E6%97%A5%E6%9C%88%E4%B8%8E%E5%8D%BF0723.jar?sign=K2U3FqRBh-kFNgDJFpxZjZYwxV6EeTlf4QWZ9dPjc8o%3D%3A0"},
{"key": "演唱会自定义","name": " 🅱️演 唱 会(B站)","type": 3,"api": "csp_Bili","searchable": 0,"quickSearch": 0,"filterable": 1,"ext": "http://52bsj.vip:81/api/v3/file/get/534/%E6%BC%94%E5%94%B1%E4%BC%9A-%E5%93%94%E5%93%A90723.json?sign=DDKIY_ztUCVB6BpF3yqKBbzoE6z7HLEIopBIM2f5y0M%3D%3A0","spider":"http://52bsj.vip:81/api/v3/file/get/786/%E5%85%AC%E4%BC%97%E5%8F%B7%E5%90%BE%E7%88%B1%E6%9C%89%E4%B8%89%E6%97%A5%E6%9C%88%E4%B8%8E%E5%8D%BF0723.jar?sign=K2U3FqRBh-kFNgDJFpxZjZYwxV6EeTlf4QWZ9dPjc8o%3D%3A0"},
{"key": "演唱会","name": "🅱️演唱会合集(B站)","type": 3,"api": "csp_Bili","searchable": 0,"quickSearch": 0,"filterable": 1,"ext": "http://52bsj.vip:81/api/v3/file/get/33114/%E6%BC%94%E5%94%B1%E4%BC%9A.json?sign=JgZ1FuOl12vukIkRas_T4v4Zg_l999m2JVHDiqhGLic%3D%3A0","jar":"http://52bsj.vip:81/api/v3/file/get/41062/bili.jar?sign=7AtCZhy5987QnuOKnZuP_XnaH6fqCqV5DaSqjtUplbc%3D%3A0"},
{"key": "戏曲","name": "🅱️戏曲合集(B站)","type": 3,"api": "csp_Bili","searchable": 0,"quickSearch": 0,"filterable": 1,"ext": "http://52bsj.vip:81/api/v3/file/get/33115/%E6%88%8F%E6%9B%B2.json?sign=dKQjA0Cnr7RHc3NkFbhjCLD7AmXE6SD5OF8pDlONKxs%3D%3A0","jar":"http://52bsj.vip:81/api/v3/file/get/41062/bili.jar?sign=7AtCZhy5987QnuOKnZuP_XnaH6fqCqV5DaSqjtUplbc%3D%3A0"},
{"key": "MV","name": "🅱️歌曲MV合集(B站)","type": 3,"api": "csp_Bili","searchable": 0,"quickSearch": 0,"filterable": 1,"ext": "http://52bsj.vip:81/api/v3/file/get/33112/%E6%AD%8C%E6%9B%B2MV.json?sign=KB_Qwrac-uvlJFIVoaZNoyFKolNnM9ETQxd61-_wRsE%3D%3A0","jar":"http://52bsj.vip:81/api/v3/file/get/41062/bili.jar?sign=7AtCZhy5987QnuOKnZuP_XnaH6fqCqV5DaSqjtUplbc%3D%3A0"},
{"key": "少儿","name": "🅱️教育合集(B站)","type": 3,"api": "csp_Bili","searchable": 0,"quickSearch": 0,"filterable": 0,"ext": "http://52bsj.vip:81/api/v3/file/get/33113/%E5%B0%91%E5%84%BF%E6%95%99%E8%82%B2.json?sign=M9Yy0JDj_uwsAsiHY0YChEk27S55kj30rdi_3zU7Nb4%3D%3A0","jar":"http://52bsj.vip:81/api/v3/file/get/41062/bili.jar?sign=7AtCZhy5987QnuOKnZuP_XnaH6fqCqV5DaSqjtUplbc%3D%3A0"},
//{"key": "csp_xpath_A33","name": "🅱️M TV (B站)","type": 3,"api": "csp_XPath","searchable": 1,"quickSearch": 0,"filterable": 1,"ext": "http://52bsj.vip:81/api/v3/file/get/31693/mtv.json?sign=zzAxHDF7eAXNvp55rUpNfuLy31ZfUJyLTpWxwE_plBc%3D%3A0"},
{"key":"csp_BBB2","name":"🅱️美 女(B站)","type":3,"api":"csp_Bili","searchable":0,"quickSearch":0,"filterable":1,"ext": "https://pan.szfx.top/down.php/32513daeb15d6e0f10f9cdca41be1798.txt"},
{
"key": "美食",
"name": "🅱️美食舞蹈(B站)",
"type": 3,
"api": "csp_Bili",
"searchable": 0,
"quickSearch": 0,
"filterable": 1,
"ext": "http://maoyingshi.cc/tvbox/云星日记/sh/MaooXB/美食.json"
},
{"key": "体育","name": "🅱️体育合集(B站)","type": 3,"api": "csp_Bili","searchable": 0,"quickSearch": 0,"filterable": 1 ,"ext": "http://maoyingshi.cc/tvbox/云星日记/sh/MaooXB/体育.json"},
{"key": "球类","name": "🅱️球类合集(B站)","type": 3,"api": "csp_Bili","searchable": 1,"quickSearch": 1,"filterable" : 1,"ext": "http://maoyingshi.cc/tvbox/云星日记/sh/MaooXB/球类.json"},
{"key": "游戏电竞","name": "🅱️游戏电竞(B站)","type": 3,"api": "csp_Bili","searchable": 1,"quickSearch": 1,"filterable ": 1,"ext": "http://maoyingshi.cc/tvbox/云星日记/sh/MaooXB/电竞.json"},
{"key": "棋牌","name": "🅱️棋牌娱乐合集(B站)","type": 3,"api": "csp_Bili","searchable": 0,"quickSearch": 0,"filterable": 1 ,"ext": "http://maoyingshi.cc/tvbox/云星日记/sh/MaooXB/棋牌.json"},
{"key": "MV","name": "🅱️歌曲MV合集(B站)","type": 3,"api": "csp_Bili","searchable": 1,"quickSearch": 1,"filterable": 1 ,"ext": "http://maoyingshi.cc/tvbox/云星日记/sh/MaooXB/歌曲MV.json"},
{"key": "教程","name": "🅱️教程合集(B站)","type": 3,"api": "csp_Bili","searchable": 1,"quickSearch": 1,"filterable": 1,"ext": "http://maoyingshi.cc/tvbox/云星日记/sh/MaooXB/教程.json"},
{"key": "学堂","name": "🅱️学堂教育〔合集〕","type": 3,"api": "csp_Bili","searchable": 1,"quickSearch": 1,"filterable": 1,"ext": "http://maoyingshi.cc/tvbox/云星日记/sh/MaooXB/学堂.json"},
{"key": "少儿","name": "🅰️少 儿〔合集〕","type": 3,"api": "csp_Bili","searchable": 1,"quickSearch": 1,"filterable": 1,"ext": "http://maoyingshi.cc/tvbox/云星日记/sh/MaooXB/少儿教育.json"},
{"key": "动漫","name": "🅱️卡通动漫〔合集〕","type": 3,"api": "csp_Bili","searchable": 0,"quickSearch": 1,"filterable": 1,"ext": "https://gitcode.net/m0_73480297/box/-/raw/master/json/%E5%8A%A8%E6%BC%AB.json?inline=false","jar":"https://gitcode.net/m0_73480297/box/-/raw/master/jar/zlm-0828.jar?inline=false"},
{"key":"多多","name":"多多影视(优)","type":1,"api":"https://www.ddzyz1.com/api.php/provide/vod/","playUrl":"","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":1,"categories":["国产剧","港台剧","日韩剧","欧美剧","综艺","动漫","动作片","喜剧片","爱情片","科幻片","恐怖片","剧情片","战争片"]},
{"key":"鑫总资源","name":"鑫总资源(优)","type":3,"api":"csp_AppYs","searchable":0,"quickSearch":0,"filterable":0,"ext":"http://app.mmhkj.xyz/lvdou_api.php/v1.vod"},
{"key":"QC 影视","name":"QC 影视(优)","type":3,"api":"csp_AppYs","searchable":0,"quickSearch":0,"filterable":0,"ext":"https://www.qcsvip.com/mogai_api.php/v1.vod"},
{"key":"刺猬影视","name":"刺猬影视(优)","type":3,"api":"csp_AppYsV2","searchable":1,"quickSearch":1,"filterable":1,"ext":"http://www.cccvvv.top/api.php/iptv/vod/"},
{"key":"玖卿乐播","name":"玖卿乐播(优)","type":3,"api":"csp_AppYs","searchable":0,"quickSearch":0,"filterable":0,"ext":"https://vod.nqcode.cn/api.php/v1.vod"},
{"key":"尘云影视","name":"尘云影视(优)","type":3,"api":"csp_AppYs","searchable":0,"quickSearch":0,"filterable":0,"ext":"http://v.i7yc.cn/api.php/v1.vod"},
{"key":"万能影院","name":"万能影院(优)","type":3,"api":"csp_AppYsV2","searchable":0,"quickSearch":0,"filterable":0,"ext":"http://app.wnvod.net/lvdou_api.php/v1.vod"},
{"key":"波比影视","name":"波比影视(优)","type":1,"api":"http://xxhhsc.top/api.php/provide/vod/","searchable":1,"quickSearch":1},
{"key":"多多资源","name":"多多资源(优)","type":1,"api":"https://www.ddzyz1.com/api.php/provide/vod/","searchable":0,"quickSearch":0},
{"key":"每天看看","name":"每天看看(优)","type":1,"api":"http://47.113.126.237:1234/api.php/provide/vod/","searchable":0,"quickSearch":0},
{"key":"木子看剧","name":"木子看剧(官)","type":1,"api":"https://mzkj.maccms.cf/api.php/provide/vod/","searchable":0,"quickSearch":0},
{"key":"忆梦资源","name":"忆梦资源(官)","type":1,"api":"http://anltv.cn/api.php/provide/vod/","searchable":0,"quickSearch":0},
{"key":"天堂资源","name":"天堂资源(官)","type":1,"api":"http://vipmv.cc/api.php/provide/vod/","searchable":0,"quickSearch":0},
{"key":"江湖官采","name":"江湖官采(官)","type":1,"api":"http://119.29.1.173/api.php/provide/vod/","searchable":1,"quickSearch":1},
{"key":"XYUI","name":"XYUI(优)","type":1,"api":"http://jx4.xyui.top:7001/api.php/provide/vod/","searchable":1,"quickSearch":1},
//
{
"key": "dr_百忙无果",
"name": "🎀芒果(道长)",
"type": 1,
"api": "http://43.139.29.179:5705/vod?rule=百忙无果",
"searchable": 2,
"quickSearch": 0,
"filterable": 1
},
{
"key": "dr_腾云驾雾",
"name": "🎀腾讯(道长)",
"type": 1,
"api": "http://43.139.29.179:5705/vod?rule=腾云驾雾",
"searchable": 2,
"quickSearch": 0,
"filterable": 1
},
{